Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Bacheloroppgaven er et studieemne på 15 studiepoeng og studenten kan selv fordype seg i et valgfritt tema fra hele bachelorløpet, ikke bare blant de temaene som dekkes i SPED3001.  

Emnet skal gi en begynnende kompetanse i arbeidet med undersøkelser og forskning av spesialpedagogisk relevans.

Følgende elementer inngår i emnet:

 • Bacheloroppgaveseminar
 • Kurs i litteratursøk og referansehåndteringsverktøy
 • Gruppeveiledning
 • Individuell veiledning 
 • Et selvstendig arbeid som munner ut i en bacheloroppgave. Se retningslinjer for bacheloroppgave

Hva lærer du?

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om et avgrenset spesialpedagogisk problemfelt basert på teori, tidligere forskning 
 • har basisinnsikt i ulike forskningsdesign og hva slags kunnskaper og konklusjoner ulike design kan utvikle  

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan velge ut og anvende egnet teori og tidligere relevant forskning
 • får basisferdigheter i å vurdere kvaliteten på forskning   
 • kan bruke kunnskapen for å svare på en egendefinert problemstilling 
 • kan planlegge, gjennomføre og rapportere i form av en skriftlig bacheloroppgave

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan innhente kunnskap om og reflektere kritisk over individets læring og /eller systemets tilrettelegging innenfor et spesialpedagogisk problemfelt
 • kan drøfte egne resultater i lys av utvalgt teori og relevant forskning 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Opptak forutsetter studieplass på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at SPED3001 Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv tas samtidig eller er tatt på et tidligere tidspunkt.

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (nedlagt)

Emnet må være bestått

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og veiledning.

Emnet har to obligatoriske komponenter:

 • Bacheloroppgaveseminar med arbeidskrav (prosjektskisse)
 • Veiledning

Eksamen

Innlevering av bacheloroppgaven (karakterskala A-F). Se egne retningslinjer for bacheloroppgaven.

Alle obligatoriske komponenter må være gjennomført og godkjent.  Alt fravær fra seminarer utover 20 % må dokumenteres med legeattest. De obligatoriske aktivitetene er gyldig i 3 år.

Bacheloroppgaven vurderes av en intern sensor. Ved klagesensur oppnevnes to sensorer,hvorav én er intern og én er ekstern. Bacheloroppgaven teller 100% ved fastsetting av endelig karakter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består bacheloroppgaven, kan benytte seg av et nytt eksamensforsøk (kontinuasjons-eksamen) i form av en bearbeidet bacheloroppgave innen 3 måneder etter at karakteren er gitt. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Når du skal levere ny eller omarbeidet bacheloroppgave:

 • Må du være forberedt på å skrive bacheloroppgaven på egenhånd uten veiledning. Det er et begrenset antall studieplasser på bacheloroppgaveemnet. Du kan i utgangspunktet bare regne med å få undervisningsopptak på emnet én gang.

 • Kan du velge om du vil omarbeide din gamle bacheloroppgave, eller levere en ny. Skal du levere en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven, krever vi at minimum 50 prosent av teksten blir skrevet om.

 • På alle innleveringer benytter vi plagieringsverktøy. Programmet sjekker oppgaven din opp mot internett, ulike tekstdatabaser og tidligere innleverte oppgaver. Det er viktig at du setter deg inn i reglene for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene, inkludert minimumskravet på 50 prosent for omarbeiding av bacheloroppgaven, kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Årlige evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk

Norsk, dansk, svensk og engelsk