Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2020:

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Bacheloroppgaven er et studieemne på 15 studiepoeng og studenten kan selv fordype seg i et valgfritt tema fra hele bachelorløpet, ikke bare blant de temaene som dekkes i SPED3001.  

Emnet skal gi en begynnende kompetanse i arbeidet med undersøkelser av spesialpedagogisk relevans med sikte på forbedring av praksis.

Følgende elementer inngår i emnet:

 • Bacheloroppgaveseminar
 • Kurs i litteratur review
 • Kurs i datainnsamlingsmetoder/-instrumenter og oppgaveskriving
 • Et selvstendig arbeid som munner ut i en bacheloroppgave. Se retningslinjer for bacheloroppgave. 

Detaljert informasjon om de obligatoriske komponentene finner du semestersiden og på Canvas.  

Hva lærer du?

Kunnskap 

Studenten har: 

 • kunnskap om et avgrenset spesialpedagogisk problemfelt basert på teori, tidligere forskning 
 • basisinnsikt i ulike forskningsdesign og hva slags kunnskaper og konklusjoner ulike design kan utvikle  

Ferdigheter 

Studenten kan

 • velge ut og anvende egnet teori og tidligere relevant forskning 
 • bruke kunnskapen for å svare på en egendefinert problemstilling 
 • planlegge, gjennomføre og rapportere i form av en skriftlig bacheloroppgave

Student får

 • basisferdigheter i å vurdere kvaliteten på forskning  

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • innhente kunnskap om og reflektere kritisk over individets læring og /eller systemets tilrettelegging innenfor et spesialpedagogisk problemfelt
 • drøfte egne resultater i lys av utvalgt teori og relevant forskning 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Opptak forutsetter studieplass på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at SPED3001 Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv tas samtidig eller er tatt på et tidligere tidspunkt.

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv

Emnet må være bestått

Undervisning

Undervisningen består av forelesning, seminarer og veiledning.

Følgende obligatoriske komponenter inngår:

 • Bacheloroppgaveseminar høst
 • Prosjektskisse høst
 • Litteraturkurs vår
 • Dataanalysekurs vår
 • Veiledning vår

Eksamen

En individuell skriftlig bacheloroppgave.

For å gå opp til eksamen må alle obligatoriske komponenter være gjennomført og godkjent. Prosjektskissen må være godkjent for å få tildelt veileder på bacheloroppgaven. 

Bacheloroppgaven vurderes av en intern sensor. Ved klagesensur oppnevnes to sensorer, hvorav en intern og en ekstern.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består bacheloroppgaven, kan benytte seg av et nytt eksamensforsøk (kontinuasjons-eksamen) i form av en bearbeidet bacheloroppgave innen 3 måneder etter at karakteren er gitt. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Når du skal levere ny eller omarbeidet bacheloroppgave:

 • Må du være forberedt på å skrive bacheloroppgaven på egenhånd uten veiledning. Det er et begrenset antall studieplasser på bacheloroppgaveemnet. Du kan i utgangspunktet bare regne med å få undervisningsopptak på emnet én gang.

 • Kan du velge om du vil omarbeide din gamle bacheloroppgave, eller levere en ny. Skal du levere en omarbeidet versjon av bacheloroppgaven, krever vi at minimum 50 prosent av teksten blir skrevet om.

 • På alle innleveringer benytter vi plagieringsverktøy. Programmet sjekker oppgaven din opp mot internett, ulike tekstdatabaser og tidligere innleverte oppgaver. Det er viktig at du setter deg inn i reglene for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene, inkludert minimumskravet på 50 prosent for omarbeiding av bacheloroppgaven, kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Årlige evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk, dansk, svensk og engelsk