SPED3004 – Forskningsmetode og årsenhetsoppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en begynnende kompetanse i arbeidet med undersøkelser og forskning av spesialpedagogisk relevans.  

Følgende elementer inngår i emnet:

 • forskningsetikk 
 • oversikt over ulike forskingsdesign innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning 
 • hvordan vurdere kvaliteten på forskning 
 • hva slags konklusjoner som kan trekkes fra ulike forskningsdesign og hva slags kunnskap ulike forskningsdesign kan utvikle
 • et selvstendig arbeid som munner ut i en årsenhetsoppgave

Det holdes seminar som inkluderer følgende:

 • forskningsmetode 
 • litteratur review 
 • dataanalyse og oppgaveskriving 

Hva lærer du?

Kunnskap 

Du har kunnskap om et avgrenset spesialpedagogisk problemfelt basert på teori og tidligere forskning. Du får basisinnsikt i ulike forskningsdesign og hva slags kunnskaper og konklusjoner ulike design kan utvikle. 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal du kunne 

 • velge ut og anvende egnet teori og tidligere relevant forskning
 • få basisferdigheter i å vurdere kvaliteten på forskning 
 • bruke kunnskapen for å svare på en egendefinert problemstilling
 • rapportere i form av en skriftlig årsenhetsoppgave

Generell kompetanse 

Etter fullført emne skal du kunne 

 • innhente kunnskap om og reflektere kritisk over individets læring og /eller systemets tilrettelegging innenfor et spesialpedagogisk problemfelt
 • forholde deg kritisk til forskningsdesign og forskningsresultater

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak forutsetter studieplass på Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv – Påbygningsenhet. Emnet kan ikke tas som enkeltstående emne uten at SPED3003 Lærevansker og særskilte behov i et individ- og systemperspektiv tas samtidig eller er tatt på et tidligere tidspunkt. 

Overlappende emner

15 studiepoeng overlapp mot SPED3002 – Bacheloroppgave

Undervisning

Undervisningen består av forelesning, seminarer og veiledning.

Følgende obligatoriske komponenter inngår:

 • Årsoppgaveseminar høst
 • Prosjektbeskrivelse høst
 • Litteraturkurs vår
 • Dataanalysekurs vår
 • Veiledning vår

Eksamen

En individuell skriftlig årsenhetsoppgave. 

Årsenhetsoppgaven teller 100% ved fastsetting av endelig karakter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre. Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen, og Instituttet informerer om innleveringsdato og gir retningslinjer ved oppgaveinnlevering.

Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Når du skal levere ny eller omarbeidet oppgave:

 • Må du være forberedt på å skrive oppgaven på egenhånd uten veiledning. Det er et begrenset antall studieplasser på SPED3004. Du kan i utgangspunktet bare regne med å få undervisningsopptak på emnet én gang.

 • Kan du velge om du vil omarbeide din gamle oppgave, eller levere en ny. Skal du levere en omarbeidet versjon av oppgaven, krever vi at minimum 50 prosent av teksten blir skrevet om.

 • På alle innleveringer benytter vi plagieringsverktøy. Programmet sjekker oppgaven din opp mot internett, ulike tekstdatabaser og tidligere innleverte oppgaver. Det er viktig at du setter deg inn i reglene for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene, inkludert minimumskravet på 50 prosent for omarbeiding av oppgaven, kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

 

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk