SPED4300 – Fordypning i psykososiale vansker

Kort om emnet

Emnet bygger på en relasjonell forståelse av psykososiale vansker. Med dette siktes det til en grunnleggende forståelse av miljøets sentrale betydning for barn og unges psykososiale situasjon. Innholdet konsentreres omkring fem hovedområder:

  • Ulike former for psykososiale vansker hvor temaene utagerende og innagerende atferdsvansker, frafallsproblematikk, kriminalitet, rus, selvskading og selvmord utdypes
  • Kropp og læring med spesielt fokus på temaene: Læring, fra nybegynner til ekspert og selvoppfatning
  • Psykososiale vansker som sekundære vansker i forbindelse med språkvansker og autisme
  • Psykososiale vansker ved sviktende oppvekstsvilkår med vekt på temaene omsorgssvikt, mobbing, vold og seksuelle overgrep
  • Deltakelse i sosialt fellesskap med fokus på temaene ensomhet, sosialisering, respekt og sosial kompetanse

Hva lærer du?

Kunnskaper

Gjennom arbeidet med emnet skal du opparbeide kunnskaper om og innsikt i risiko- og beskyttelses faktorer som har betydning for barns og unges psykososiale vansker. Denne kunnskapen er knyttet til de fem hovedområdene nevnt over: Ulike former for psykososiale vansker, kropp og læring, psykososiale vansker som sekundære vansker, psykososiale vansker ved sviktende oppvekstsvilkår, samt deltakelse i sosialt felleskap.

Ferdigheter

Gjennom emnet skal du utvikle ferdigheter som styrker evnen til å kunne analysere individuelle og kontekstuelle faktorer som påvirker utviklingen av psykososiale vansker hos barn og unge. Slike analyser skal danne grunnlag for å kunne igangsette tiltak med tanke på forebygging, oppfølging og bearbeiding av psykososiale vansker hos barn og unge.  

Generell kompetanse

Knyttet til kunnskaper og ferdigheter du opparbeider gjennom emnet skal du kvalifiseres for selvstendig yrkesutøvelse. Selvstendig yrkesutøvelse innebærer evne til å forstå, analysere, igangsette, og evaluere tiltak overfor barn og unge med psykososiale vansker

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Forutsetter opptak på Masterprogram i spesialpedagogikk fordypning Psykososiale vansker

Undervisning

Undervisning: Emnets undervisningsformer er varierte og inkluderer forelesninger og seminarer, problembasert læring/casebasert undervisning og prosjektarbeid. Deler av undervisningen er obligatorisk, og det knyttes arbeidskrav til emnet.

Veiledning: Hver prosjektgruppe får inntil 1 time veiledning i forbindelse med prosjektarbeidet.

Studentene skal ha 7 uker obligatorisk praksis under veiledning. I tillegg kommer 3 ukers praksis i SPED4002 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid med testsertifisering. De to praksisenhetene vil, så langt det er mulig, bli integrert. Noe av praksisen kan arrangeres internt på instituttet.

For informasjon om praksisopplæring ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), se her.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på ISP.

PBL, praksis og prosjektarbeid er obligatoriske komponenter i emnet. Noen forelesninger er obligatoriske.

Les mer om obligatorisk undervisning og fravær

Eksamen

Obligatoriske komponenter:
Obligatoriske komponenter er

  1. PBL
  2. 2 skriftlige arbeidskrav
  3. prosjektarbeid
  4. praksis

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent før kandidaten får fremstille seg til skriftlig eksamen.

Eksamen: Eksamen består av to deler:

3 dagers hjemmeeksamen (teller 50 % av karakteren)

4 timers skriftlig eksamen (teller 50 % av karakteren) 

Emnet er ikke bestått med mindre alle komponentene er bestått.

Tidsbegrensning på gyldighet for arbeidskrav er 3 år. Studenten trenger da ikke å ta arbeidskravene på nytt hvis de går opp til ny eksamen innen 3 år.

20% overlapp med intern sensor ved vurdering av skriftlig eksamen, ellers ingen.

Tidligere eksamensoppgaver 1

Tidligere eksamensoppgaver 2

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Obligatoriske komponenter som PBL, praksis, prosjektarbeid og arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

På skriftlig individuell eksamen anvendes det en gradert karakterskala fra A til F, der  A er beste karakter, og F er ikke bestått.

Kun skriftlig eksamen er grunnlag for sensur.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Ikke-bestått på første eksamen får ikke konsekvenser for deltagelse i undervisning, innlevering av obligatoriske komponenter eller eksamen i vårsemestret.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved hjemmeeksamen.

Studenter som består eksamen, men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

En del forelesninger kan gå på engelsk