Praksis i Lektorprogrammet

I løpet av studiet skal du ha praksis i 100 dager fordelt på fire av fem studieår og du får praksiserfaring fra ungdomsskolen og i videregående skole. Alle praksisperioder i Lektorprogrammet er integrert i emner.

Lektorprogrammets praksisperioder

PROF1015 - 3. semester

Praksis i PROF1015 består av et mikroundervisningskurs og en praksisforberedende dag som holdes på campus, 12 dager gruppepraksis på en ungdomsskole eller videregående skole, og 1 digital praksisdag.

PROF3025 - 6. semester

Praksis i PROF3025 består av et fagdidaktisk mikroundervisningskurs som holdes på campus, 4 temadager og 4 uker sammenhengende praksis (kortpraksis) i uke 10-13 (eller uke 14, avhengig av påskeferien) på en ungdomsskole eller videregående skole (praksis ved voksenopplæring kan erstatte praksis ved enten ungdomsskole eller videregående skole). 

I kortpraksis skal du ha praksis i minst ett av dine fagdidaktiske fag. Hvilket fag du skal ha i kortpraksis (fag A), avgjør ILS.

PROF4045 - 7. semester

I PROF4045 starter semesteret i uke 33 og 34 med fem oppstartsdager på praksisskolen - oppstartspraksis. Fra uke 37-45 er det 8 uker sammenhengende praksis (langpraksis), med unntak av uke 40. Da er det høstferie i skolen og undervisning på campus.

I langpraksis skal du ha praksis i begge dine fagdidaktiske fag.

 

Ulike praksisemner - 9. semester

I masterspesialiseringen i 9. semester, ligger det en praksiskomponent på 15 dager. Hvordan denne praksisen gjennomføres avhenger av hvilken masterspesialisering du velger. Se mer informasjon om praksis på oppbygningssidene til den aktuelle masterspesialiseringen. 

Praksissted

Praksis gjennomføres normalt ved en av ILS' partnerskoler i Oslo og Viken. Praksisutplasseringen gjøres på bakgrunn av skolenes veiledningskapasitet og studentenes fagkombinasjon. Bosted/reisevei tas hensyn til så langt det lar seg gjøre, fortrinnsvis for å unngå at noen får urimelig lang reisevei. Fag og veiledningskapasitet må nødvendigvis være overordnet geografiske hensyn. Du må være forberedt på ca. 1 times reise (opptil 1,5 time) hver vei i praksisperiodene. Reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes og refunderes ikke.

Det er har i flere år vært mulig å gjennomføre praksis ved en skole der du har et ansettelsesforhold. ILS anbefaler å gjennomføre praksis ved egen skole i PROF4045/ langpraksis. Det er ikke mulig å ha praksis ved egen skole i både kortpraksis og langpraksis. 

Krav til tilstedeværelse

All praksis er obligatorisk. Fravær som ikke er gyldig avtalt permisjon eller dokumentert sykdom, fører normalt til at praksis blir registrert som «ikke godkjent»/«ikke bestått». Gyldig fravær er legeerklæringer og avtalte permisjoner.

Les mer om fravær i retningslinjene for praksis

Det er forventet at du har fulle arbeidsdager og -uker på skolen, men ulik arbeidsmengde fra dag til dag kan forekomme. I kortpraksis og langpraksis skal du normalt ha seks-åtte klokketimer (tilsvarende åtte-ti 45-minuttersøkter) med undervisningsrelatert arbeid i uka. Undervisningsrelatert arbeid skal innebære egen undervisning og observasjon av veileder(e) og medstudenter. Dette timeantallet gjelder både ettfagsstudenter og tofagsstudenter.

Vurdering av praksis

Praksis er obligatorisk og det er lagt opp en tydelig progresjon slik at du stadig vil få nye utfordringer og bli bedre rustet til læreryrket. Praksis skal være veiledet, vurdert og variert og studenten må få godkjent hver praksisperiode før neste praksisperiode kan påbegynnes.

Mer informasjon om vurderingsordning og vurderingskriterier finner du i retningslinjene for praksis.