Hva lærer du?

Etter fullført studium har du som nyutdannet lege medisinsk kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å utøve legeyrket på en god, ansvarlig, reflektert og omsorgsfull måte, og har grunnlag for videre spesialistutdanning, forskning og livslang læring.

Utdanningens formål og overordnede læringsutbyttebeskrivelser er gitt i forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning (Rethos)

Fagplan med læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse ligger under fagsidene.

Læringsutbytte for kompetanseområdet medisinsk ekspertise

Medisinsk ekspertise – Kunnskap

Kandidaten

 1. har avansert kunnskap om alle vanlige sykdommer og symptomer, deres forekomst og årsaker, om utredning, behandling, forventet behandlingseffekt og prognose
 2. har inngående kunnskap om det friske mennesket i alle aldre, herunder kunnskap om kroppens sammensetning og funksjon, og om menneskets utvikling og funksjoner samt psykiske og sosiale egenskaper og sammenhengene mellom disse
 3. har inngående kunnskap om grunnleggende biologiske mekanismer og hvordan menneskets funksjoner reguleres, med spesiell vekt på det som har betydning for utvikling av sykdom eller skade
 4. har inngående kunnskap om hvordan kosthold, fysisk aktivitet og andre levevaner påvirker helse og sykdom og hvordan denne kunnskapen kan utnyttes i forebygging og behandling av sykdom
 5. har inngående kunnskap om kroniske og sammensatte sykdommer
 6. har inngående kunnskap om betydningen av arv og miljø for helse og utvikling av sykdom eller skade
 7. har inngående kunnskap om legemidler, legemiddelbehandling, samt systemene for legemiddelovervåkning og melding av bivirkninger
 8. har inngående kunnskap om de viktigste arbeidsoppgavene og ansvarsområdene for de medisinske spesialitetene
 9. har inngående kunnskap om vurdering av samtykkekompetanse og lovverk for bruk av tvang
 10. har bred kunnskap om klinisk presentasjon og forekomst av sjeldne sykdommer med eksempler på utredning, diagnose og behandling
 11. har bred kunnskap om lindrende behandling
 12. har bred kunnskap om prinsippene som ligger til grunn for digitale løsninger og teknologi i helsetjenesten, herunder digital sikkerhet
 13. har kunnskap om hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for forståelsen av helse og sykdom, forebygging, behandling og oppfølging.

Medisinsk ekspertise – Ferdigheter

Kandidaten

 1. kan gjennomføre en medisinsk konsultasjon, med sykehistorie, klinisk undersøkelse og prosedyrer jfr. nasjonale lister, vurdering, journalføring og bruk av diagnosesystemene
 2. kan gjennomføre diagnostikk og initial behandling av livstruende og akuttmedisinske tilstander, inkludert vurdering av selvmordsfare
 3. kan identifisere og vurdere medisinske problemstillinger og gjennomføre diagnostikk og behandling
 4. kan gjennomføre funksjonsvurdering og igangsette rehabilitering og andre mestringsfremmende tiltak
 5. kan gjennomføre en systematisk legemiddelgjennomgang og legemiddelsamstemming og å rekvirere legemidler.

Medisinsk ekspertise – Generell kompetanse

Kandidaten

 1. kan analysere kliniske situasjoner og ta beslutninger på grunnlag av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientenes behov og ønsker
 2. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til vurdere forebyggende tiltak, prognose, behandlingseffekt og risiko for komplikasjoner, samt henvise videre ved behov for ytterligere undersøkelser eller behandling
 3. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å ivareta barn og unges behov for behandling og tjenester og sikre deres medvirkning og rettigheter
 4. kan anvende digital kompetanse, bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ og systemnivå
 5. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjenkjenne og håndtere usikkerhet i medisinsk praksis.

Læringsutbytte for kompetanseområdet – Kommunikasjon

Kommunikasjon – Kunnskap

Kandidaten

 1. har inngående kunnskap om relasjonsbygging og kommunikasjon som grunnlag for å forstå og håndtere situasjoner med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 2. har bred kunnskap om hvilken betydning kultur og språk har for kommunikasjon og samhandling.

Kommunikasjon – Ferdigheter

Kandidaten

 1. kan bruke pasientsentrert metode for kommunikasjon, slik at pasientens bekymringer, forventninger og oppfatninger vektlegges
 2. kan gjennomføre veiledning av brukere, pasienter, pårørende, studenter og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 3. kan anvende en kultursensitiv tilnærming og tilpasse språk og atferd til hver enkelt pasient
 4. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å håndtere kommunikasjon om krevende tema.

Kommunikasjon – Generell kompetanse

Kandidaten

 1. kan kommunisere effektivt med pasienter og pårørende på en profesjonell og empatisk måte, inkludert ved bruk av digitale hjelpemidler og tolk
 2. kan dokumentere og formidle sin faglige kunnskap til pasienter, helsepersonell og allmennhet
 3. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å ta beslutninger sammen med pasienter og anvende verktøy for samvalg.

Læringsutbytte for kompetanseområdet ledelse og systemforståelse

Ledelse og systemforståelse – Kunnskap

Kandidaten

 1. har bred kunnskap om de viktigste prinsippene for ledelse og finansiering av helsetjenesten
 2. har bred kunnskap om grunnleggende prinsipper og kriterier for prioritering i helsetjenesten
 3. har bred kunnskap om helse- og sosialtjenestenes organisering
 4. har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og omsorgsfeltet.

Ledelse og systemforståelse – Ferdigheter

Kandidaten

 1. kan anvende faglig kunnskap om ledelsesprinsipper til å utøve klinisk ledelse med beslutningstaking og samarbeid med andre profesjoner og yrkesgrupper i relevante medisinske situasjoner
 2. kan anvende relevant faglig kunnskap til å ta lederskap i og håndtere en akuttmedisinsk situasjon og selv bli ledet i relevante situasjoner.

Ledelse og systemforståelse – Generell kompetanse

Kandidaten

 1. kan analysere ulike lederstiler og egne styrker og svakheter som leder og deltaker i grupper og team
 2. kan analysere prinsipper for ledelse
 3. kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud til alle, deriblant samiske pasienter.

Læringsutbytte for kompetanseområdet samarbeid

Samarbeid – Kunnskap

Kandidaten

 1. har inngående kunnskap om kompetanse, arbeidsoppgaver og ansvarsområder hos samarbeidende profesjoner
 2. har inngående kunnskap om modeller for samarbeid og samhandling i helsetjenesten.

Samarbeid – Ferdigheter

Kandidaten

 1. kan anvende egen kompetanse i samspill med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere og sammen med disse utarbeide individuell plan
 2. kan reflektere over egen og andres rolle i samarbeid og tverrprofesjonelle team og bidra til god samhandling.

Samarbeid – Generell kompetanse

Kandidaten

 1. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på en hensiktsmessig og respektfull måte i møte med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 2. kan kommunisere og samhandle tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivå, og initiere slik samhandling.

Læringsutbytte for kompetanseområdet folkehelse og samfunnsmedisin

Folkehelse og samfunnsmedisin – Kunnskap

Kandidaten

 1. har inngående kunnskap om grunnleggende faktorer som fremmer god helse og forebygger sykdom på individ og samfunnsnivå; inkludert betydningen av miljøfaktorer, vaksiner, smittevern og deltagelse i arbeidsliv
 2. har bred kunnskap om sammenhengen mellom helsemessige og sosiale problemer herunder betydningen av sosial ulikhet
 3. har kunnskap om utviklingen av sykdomsforekomst og sykdomsbyrde nasjonalt og globalt, samt hvilke utfordringer dette skaper for helsetjenesten
 4. har kunnskap om samfunnets systemer for sikkerhet og beredskap og legers roller og funksjoner i disse
 5. har kunnskap om hvordan faktorer som diskriminering og rasisme særlig påvirker folkehelsen til minoritetsgrupper og samer som urfolk.

Folkehelse og samfunnsmedisin – Ferdigheter

Kandidaten

 1. kan analysere og iverksette ulike typer forebyggende og helsefremmende arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå for alle aldersgrupper, med særlig fokus på barn, ungdom og eldre
 2. kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse og bidra til verdige pasientforløp
 3. kan bruke faglig kunnskap til å iverksette smitteverntiltak og utføre legens melde- og varslingsplikter
 4. kan bruke faglig kunnskap til å skrive sykmelding og legeerklæring og utføre andre former for sakkyndighetsarbeid.

Folkehelse og samfunnsmedisin – Generell kompetanse

Kandidaten

 1. kan analysere medisinske, økonomiske og etiske forhold og foreta avveininger mellom disse ved prioriteringer i klinisk og samfunnsmedisinsk arbeid
 2. kan anvende kunnskap om inkludering, likestilling og diskriminering slik at likeverdige helse- og velferdstjenester for alle grupper i samfunnet sikres, uavhengig av sosiokulturell bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 3. kan anvende sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk i sin tjenesteutøvelse
 4. kan identifisere og analysere sammenhengene mellom helse, funksjon, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 5. kan identifisere og følge opp mennesker med sosiale og helsemessige problemer inkludert kronisk sykdom, omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer, samt kunne sette inn nødvendige tiltak og behandling, og henvise videre ved behov.

Læringsutbytte for kompetanseområdet forskning, vitenskapelighet og innovasjon

Forskning, vitenskapelighet og innovasjon – Kunnskap

Kandidaten

 1. har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder som anvendes innen medisin og helsefag
 2. har inngående kunnskap om vitenskapelig publisering og andre former for kunnskapsformidling.

Forskning, vitenskapelighet og innovasjon – Ferdigheter

Kandidaten

 1. kan analysere nytten og usikkerheten i metoder og resultater for diagnostikk, prognose og behandling
 2. kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 3. kan analysere og kritisk vurdere ny kunnskap og foreta faglige vurderinger i tråd med kunnskapsbasen og nyere forskning.

Forskning, vitenskapelighet og innovasjon – Generell kompetanse

Kandidaten

 1. kan bidra til nytenkning, innovasjonsprosesser, tjenesteinnovasjon, systematiske arbeidsprosesser og kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Læringsutbytte for kompetanseområdet profesjonalitet

Profesjonalitet – Kunnskap

Kandidaten

 1. har inngående kunnskap om hva som kjennetegner medisinsk profesjonalitet og kunnskap om legerollen i samfunnet og i historisk perspektiv
 2. har inngående kunnskap om pasient- og brukerrettigheter samt relevant lovverk.

Profesjonalitet – Ferdigheter

Kandidaten

 1. kan analysere kunnskap om personvern og taushetsplikt og anvende dette i sitt praktiske arbeid
 2. kan bruke relevante metoder for å vurdere risiko for uønskede hendelser og bidra til forbedring og pasientsikkerhet ved blant annet å anvende metoder for å følge opp dette systematisk
 3. kan bruke sentrale nasjonale faglige retningslinjer, lokale prosedyrer og digitale verktøy for kunnskapsstøtte.

Profesjonalitet – Generell kompetanse

Kandidaten

 1. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å skape tillit hos pasienter, samarbeidspartnere og i samfunnet for øvrig
 2. kan anvende sin kunnskap om relevant gjeldende lovverk og profesjonsetiske retningslinjer og prinsipper i sin yrkesutøvelse
 3. kan identifisere, håndtere, analysere og reflektere over faglige og etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse, samt uprofesjonell eller uetisk atferd hos andre leger og annet helsepersonell
 4. kan anvende kunnskap om språk og kultur i vurdering, planlegging for forebygging, behandling og oppfølging
 5. kan analysere egne læringsbehov og sørge for egen faglig oppdatering og livslang læring
 6. kan analysere grenser for egen faglige kompetanse, kan søke veiledning og ta hensyn til tilbakemeldinger
 7. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å ivareta egen helse og bidra til et godt arbeidsmiljø for seg selv og andre.
 
 
Publisert 10. des. 2015 09:07 - Sist endret 26. nov. 2020 15:14