Hva lærer du?

Læringsutbyttebeskrivelse for masterprogrammet Nordiske studier

KUNNSKAPER

Kandidaten

  • har avansert kunnskap om sentrale begreper, metoder og teorier innenfor nordisk, særlig norsk litteratur, språk eller tekst, samt innenfor tilegnelse av norsk som andrespråk
  • har avansert kunnskap om teksters funksjon innenfor større historiske og kulturelle rammer
  • har avansert kunnskap om tekster og tekstvurdering ut fra grammatiske regler, retoriske prinsipper og estetiske normer

FERDIGHETER

Kandidaten   

  • kan anvende sentrale begreper, metoder og teorier innenfor nordisk, særlig norsk litteratur, språk eller tekst og innenfor tilegnelse av norsk som andrespråkkan analysere tekster ut fra litteraturteoretiske og eller kommunikasjonsvitenskapelige teorier kan beskrive og vurdere skjønnlitterære tekster og sakprosatekster ut fra grammatiske regler, retoriske prinsipper og estetiske normer


Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan gi råd om god språkføring og hensiktsmessig kommunikasjon, og kan kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og til allmenheten
  • kan forholde seg kritisk til informasjon og anvende sine kunnskaper på nye område
  • kan beherske en vitenskapelig fremstillingsform og legge fram et faglig innhold klart og presist på et høyt nivå

 

Les mer om hva du lærer på hver enkelt studieretning:

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. nov. 2015 11:27