Hva lærer du?

Masterstudie i pedagogikk, studieretning innen utdanning, danning og oppvekst (UDO), gir deg en aktuell og relevant pedagogisk kompetanse på et avansert nivå.

Kunnskap

Etter fullført studie skal du:

 • ha avansert kunnskap om relevante teorier og forskningsmetoder for systematiske studier av pedagogiske fenomener
 • ha innsikt i klassiske og aktuelle tema forbundet med danning, utdanning og oppvekst
 • ha inngående kjennskap til pedagogikkfaglige og vitenskapsteoretiske utviklingslinjer
 • kunne anvende og systematisk reflektere over vitenskapelige metoder og tenkemåter i utforskingen av pedagogiske fenomen og problemer

Ferdigheter

Etter fullført studie skal du

 • være i stand til å bruke relevante vitenskapelige metoder på en selvstendig måte
 • kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • kunne analysere ulike teoritradisjoner, metoder og fortolkninger forbundet med dannings-, utdannings, og oppvekstproblematikk og arbeide vitenskapelig og selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kunne sette teoretiske og historiske perspektiver fra sosialiserings-, oppvekst- og barne- og ungdomsforskning i sammenheng med relevante problemstillinger på utdanningsfeltet
 • kunne gjennomføre kunnskapsvurderinger og systematisk kildekritikk og bruke ulike kunnskapsressurser til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • beherske akademisk skriving og rapportere et pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Etter fullført studie skal du kunne

 • bruke kunnskaper og ferdigheter på kjente og nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske pedagogiske faglige tradisjoner og terminologi
 • pedagogikkfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med spesialister og til allmennheten
 • bidra til faglig nytenking og aktualisere forskningsetiske problemstillinger og fagpedagogens samfunnsansvar i faglige oppgaver og problemstillinger
Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 29. nov. 2018 15:36