Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen fokuserer på utdanningspolitikk, oppvekstsvilkår og etisk-politisk danning i en globalisert verden i endring. Du får mulighet til å delta i forsknings- og evalueringsprosjekter i samarbeid med landets ledende pedagogiske forskningsmiljø.

Studentaktive læringsformer

Studieretningen legger stor vekt på studentaktive læringsformer som muntlige presentasjoner, seminarer og workshops, samt samarbeid med forskere som arbeider i den internasjonale forskningsfronten. Sentrale tema er

  • barne- og ungdomsforskning
  • danning og demokratisering
  • læreplanstudier og didaktikk

Sammen med medstudenter lærer du å tenke analytisk, nytt og kritisk om disse temaene.

En forskningsintegrert utdanning

Opplæringen er både forskningsbasert og forskningsintegrert. Du får grundig skolering i aktuell og relevant pedagogisk forskning på utdanning, danning og oppvekst. Et særtrekk er vektleggingen på forholdet mellom nasjonale og internasjonale problemstillinger og perspektiver. I tilknytning til emnet PED4304 planlegger, gjennomfører, evaluerer og rapporterer du et mindre prosjekt. Prosjektet utføres hos en relevant arbeidsgiver og gir deg en god start på masteroppgaven som er et selvstendig, vitenskapelig arbeid.

Les om forskergruppene CLEG - Læreplanstudier, utdanningsledelse og styringHumaniorastudier i pedagogikk (HumStud) og Living and Learning in the Digital Age (LiDA) ved instituttet. Samtlige av medlemmene i CLEG, HumStud og LiDA er tilknyttet UDO. Sjekk ut om gruppen jobber med noe du kunne vært interessert i å skrive masteroppgave om!

Bred og arbeidslivsrelevant kompetanse

Du tilegner deg avansert pedagogisk kunnskap og lærer hvordan du kan bidra til produktive innovasjonsprosesser. Du utvikler ferdigheter som arbeidsgivere etterspør

  • arbeide selvstendig og samarbeide med andre
  • tilegne deg ny kunnskap
  • beherske skriftlig kommunikasjon
  • tenke analytisk
  • se nye muligheter og perspektiver

Studiet gir gode jobbmuligheter. Det du lærer er særlig relevant for arbeid i departement, direktorat, forlag, konsulentfirma og andre nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider med pedagogiske spørsmål. 

Studiemiljø

Du får et faglig og sosialt nettverk på universitetet fra første dag. Hvis du har skrivekløe kan du være aktiv i studenttidsskriftet Pedagogisk Profil. Du kan bidra til utvikling av studiemiljøet gjennom å stille som studentrepresentant eller jobbe med sosiale arrangementer i Kjellern.

Publisert 5. feb. 2018 14:35 - Sist endret 19. sep. 2022 15:51