Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en videreføring av ECON1310 - Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk. Emnet konsentrerer seg om sammenhengene mellom finanspolitikk, pengepolitikk og konjunkturer og arbeidsledighet.

Hva lærer du?

Kunnskap
Du lærer

  • makroøkonomiske modeller relevante for norsk økonomi
  • om arbeidsledighet, valutakurs, finansmarkeder og kapitalmobilitet, penge- finanspolitikk i åpen økonomi, inflasjon og økonomisk aktivitet, konsum og investering, offentlige finanser og pensjoner, økonomisk politikk, regler vs diskresjonær politikk, konkurranseutsatt og skjermet sektor
  • hvordan temaene er knyttet opp mot aktuelle spørsmål innen praktisk økonomisk politikk og innen internasjonal økonomisk utvikling

Ferdigheter
Du skal kunne

  • bruke makroøkonomiske modeller til å drøfte virkningene av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for
  • analysere den situasjon en økonomi er i
  • knytte de økonomiske teoriene opp mot utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.

Generell kompetanse
Du skal

  • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
  • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

ECON1500 - Innføring i samfunnsøkonomi for realister (for studenter ved studieprogrammet Matematikk og økonomi)

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp mot SØKG- Samf.økonomi grunnfag
  • 10 studiepoeng overlapp mot SOØG95/ SOØG - Sosialøkonomi grunnfag

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke i hele semesteret.

Seminar/egenaktivitet i grupper: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Det vil bli gitt en skriftlig øvelsesoppgave (ikke obligatorisk).

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (for deg med utsatt eksamen)

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info