Kort om emnet

Emnet tar for seg disse temaene:

 • Innføring i makroøkonomi.
 • Nasjonalregnskap.
 • Hvilke forhold bestemmer makroøkonomiske størrelser som produksjon, arbeidsledighet, inflasjon, rentenivå, valutakurs, osv?
 • Enkle Keynes-modeller.
 • Virkning av økonomisk politikk.
 • Budsjett og sparing.
 • Teori knyttes mot praktisk økonomisk politikk, bl.a. Nasjonalbudsjett og inflasjonsrapporter

Hva lærer du?

Kunnskap:
Du lærer

 •  helt sentrale makroøkonomiske begrepene, slik de er definert i Nasjonalregnskapet, og om hvilke regnskapsmessige sammenhenger som gjelder innenfor Nasjonalregnskapet
 • grunnleggende makroøkonomiske hypoteser, for eksempel om konsum og om investeringer, og hvordan disse hypotesene kan integreres i makroøkonomiske modeller
 • modeller for analyser som har relativt kort tidshorisont (”Keynes-modeller”), som er egnet til å analysere kortsiktige makroøkonomiske fluktuasjoner (konjunkturer). Et hovedsiktemål innenfor kortsiktsanalysen er å forstå virkningene av økonomisk politikk.
 • modeller for analyser som har lang sikt, der formålet er å analysere problemstillinger knyttet til økonomisk vekst. I den langsiktige analysen står årsakene til økonomisk vekst sentralt.
 • å knytte teori mot praktiske politikkanalyser, bl.a. Nasjonalbudsjettet og Pengepolitisk rapport.

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • meningsinnholdet i de sentrale nasjonalregnskapsbegrepene, og å opparbeide god oversikt og kunnskap om de viktigste sammenhengene mellom disse begrepene. Dette er ferdigheter som er en forutsetning for videre studier innenfor makroøkonomi.
 • grunnleggende metode for oppstilling og bruk av makroøkonomiske modeller
 • vurdere relevansen av modellene for å drøfte virkningene av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for
 • viktige utviklingstrekk og reformer i norsk økonomi, og plassere disse innenfor en makroøkonomisk referanseramme

Generell kompetanse:
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom du har levert, men ikke har fått den obligatoriske oppgaven godkjent, kan du få et nytt forsøk. Nytt forsøk vil ha en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Ordinært har dette emne en 3-timers skriftlig eksamen.

I 2020 og 2021 gjelder det følgende for eksamen i ECON1310:

Eksamen blir avviklet som en 5-timers hjemmeeksamen i Inspera. Hjemmeeksamen vil være en åpen-bok-eksamen, der alle trykte og skrevne, samt tekniske hjelpemidler er tillatt. Besvarelsene vil bli kontrollert for plagiat. Tidspunkt for hjemmeeksamen finner du på semestersiden. 

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info