Kort om emnet

Emnet tar for seg disse temaene:

 • Innføring i makroøkonomi.
 • Nasjonalregnskap.
 • Hvilke forhold bestemmer makroøkonomiske størrelser som produksjon, arbeidsledighet, inflasjon, rentenivå, valutakurs, osv?
 • Enkle Keynes-modeller.
 • Virkning av økonomisk politikk.
 • Budsjett og sparing.
 • Teori knyttes mot praktisk økonomisk politikk, bl.a. Nasjonalbudsjett og inflasjonsrapporter

Hva lærer du?

Kunnskap:
Du lærer

 •  helt sentrale makroøkonomiske begrepene, slik de er definert i Nasjonalregnskapet, og om hvilke regnskapsmessige sammenhenger som gjelder innenfor Nasjonalregnskapet
 • grunnleggende makroøkonomiske hypoteser, for eksempel om konsum og om investeringer, og hvordan disse hypotesene kan integreres i makroøkonomiske modeller
 • modeller for analyser som har relativt kort tidshorisont (”Keynes-modeller”), som er egnet til å analysere kortsiktige makroøkonomiske fluktuasjoner (konjunkturer). Et hovedsiktemål innenfor kortsiktsanalysen er å forstå virkningene av økonomisk politikk.
 • modeller for analyser som har lang sikt, der formålet er å analysere problemstillinger knyttet til økonomisk vekst. I den langsiktige analysen står årsakene til økonomisk vekst sentralt.
 • å knytte teori mot praktiske politikkanalyser, bl.a. Nasjonalbudsjettet og Pengepolitisk rapport.

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • meningsinnholdet i de sentrale nasjonalregnskapsbegrepene, og å opparbeide god oversikt og kunnskap om de viktigste sammenhengene mellom disse begrepene. Dette er ferdigheter som er en forutsetning for videre studier innenfor makroøkonomi.
 • grunnleggende metode for oppstilling og bruk av makroøkonomiske modeller
 • vurdere relevansen av modellene for å drøfte virkningene av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for
 • viktige utviklingstrekk og reformer i norsk økonomi, og plassere disse innenfor en makroøkonomisk referanseramme

Generell kompetanse:
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom du har levert, men ikke har fått den obligatoriske oppgaven godkjent, kan du få et nytt forsøk. Nytt forsøk vil ha en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Dette emne har  en 3-timers skriftlig eksamen i Inspera. 

 

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info