Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler styring og ledelse av utdanning og tar utgangspunkt i deltakernes praksiserfaringer. Overordnede temaer er:

 • styring og ansvar i utdanning
 • organisasjon og ledelse
 • faglig ledelse

Styring og ansvar i utdanning handler om ulike styringsnivåer og styringsmidler. Styring og ansvar i utdanning beveger seg også inn på betydningen av ulike ansvars- og styringsformer i utdanning.

Organisasjon og ledelse retter fokus mot strukturelle og kulturelle trekk ved kunnskapsorganisasjoner. Endring, fornyelse, utviklingsarbeid og samhandlingsrelasjoner internt og i forhold til omverden rettes det også fokus mot.

Faglig ledelse vektlegger begreper og perspektiver i ledelse av pedagogisk arbeid i organisasjonen. Analyse og vurdering av sammenhenger mellom ulike kvalitetsaspekter i skole og utdanning vil det også fokuseres på under temaet faglig ledelse.

Hva lærer du?

Kandidaten skal etter fullført UTLED4111 ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om utdanningspolitiske, juridiske og pedagogiske problemstillinger knyttet til skoleledelse
 • kan lese og fortolke dokumenter, faglitteratur og andre tekster som omhandler styring, organisering og ledelse av pedagogisk virksomhet
 • har innsikt i sentrale temaer som angår styring, ledelse og læring i skole og utdanning

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan reflektere individuelt og i gruppe over ledelsespraksis i lys av teori
 • kan anvende teori i drøfting og problemløsing knyttet til styring, ledelse og læring
 • kan analysere ledelse i skolen og skolen som organisasjon i lys av teori og erfaring
 • kan formulere seg muntlig og skriftlig om utdanningsrelaterte temaer innenfor en akademisk sjanger

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger med medstudenter, fagfolk og allmennheten
 • kan demonstrere en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor utdanningsledelse som kunnskapsfelt
 • kan vurdere kvaliteter ved skolens ledelse og organisering gjennom å integrere forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i feltet
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å vurdere utdanningskvalitet
 • kan utøve skjønn, ta ansvar og bidra til etiske overveielser i utdanningsledelse

Opptak og adgangsregulering

Rangering av søkere til emnet:
Kandidater som søker masterprogrammet i sin helhet vil bli prioritert ved opptak. Utover dette rangeres kvalifiserte søkere på bakgrunn av yrkesprakis etter programmets rangeringsregler.

Kapasitet på emnet:
Ca. 50 plasser. Ved få søkere (færre enn 20 kvalifiserte søkere) vil emnet ikke bli igangsatt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene må fylle opptakskravene til Masterprogrammet i Utdanningsledelse.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet tilbys som et deltidsstudium og er organisert i form av seminarer, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid. Deler av undervisningen er obligatorisk (80% frammøteplikt). Arbeidskravene er obligatoriske. Informasjon om arbeidskrav og hvilke seminarer som er obligatoriske meddeles ved semesterstart.

Studiet tilrettelegger for seminarer, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper. Det kreves at studentene skal arbeide med arbeidskrav der teori knyttes til praksiseksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass. Studiet forutsetter deltakelse på fellessamlinger, gjennomføring av IKT-basert arbeid (som forutsetter at studentene har tilgang til internett til daglig), og deltakelse i grupper. Det tilbys nettbasert og muntlig veiledning.

Eksamen

Sluttvurdering (eksamen) er en individuell prøveforelesning i et oppgitt emne. Studentene får oppgitt emnet for prøveforelesningen en uke før eksamenstidspunktet.

Studentene skal gjennomføre fem arbeidskrav. Det gis veiledning av lærere og medstudenter på arbeidskravene. For å gå opp til eksamen, må studenten tilfredsstille kravene til 80 prosent frammøte på de obligatoriske samlingene, og ha fått godkjent alle arbeidskravene.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.
Se Retningslinjer for prøveforelesning i Utdanningsledelse

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studieinfo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis en kandidat som fyller vilkårene for å avlegge eksamen, med gyldig grunn blir forhindret fra å avlegge eksamen samme semester eller ikke består, kan kandidaten gjennomføre eksamen påfølgende semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evaluering gjøres i form av referansegruppemøter eller tilsvarende som holdes en til to ganger i semesteret og sluttevaluering i form av et elektronisk spørreskjema. To sensorer ved eksamen. Periodisk evaluering ved tilsynssensor.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Deltid

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning kan være på engelsk.

Kontakt

UV-studieinfo