Kort om emnet

Emnet våren 2023 består av 5 samlinger, med undervisning torsdag fra kl. 16:15–20:00, fredag kl. 14:15–18:00. 

Undervisning for studiestart første semester i 2023 er:

 • 1. samling: 12.–13.1.23
 • 2. samling: 9.–10.2.23
 • 3. samling: 9.–10.3.23
 • 4. samling: 4.–5.5.23
 • 5. samling: 25.–26.5.23

Emnet omhandler styring og ledelse av utdanning og tar utgangspunkt i deltakernes praksiserfaringer. Overordnede temaer er:

 • styring og ansvar i utdanning
 • organisasjon og ledelse
 • faglig ledelse

Styringsdimensjonen dreier seg om ulike styringsnivåer og- midler, og betydningen av ulike ansvars- og styringsformer i utdanning.

Med organisasjon og ledelse rettes fokus mot strukturelle og kulturelle trekk ved kunnskapsorganisasjoner, endring, fornyelse og utviklingsarbeid, samhandlingsrelasjoner internt og i forhold til omverden.

Det tredje området vektlegger begreper og perspektiver i ledelse av pedagogisk arbeid i organisasjonen, samt analyse og vurdering av sammenhenger mellom ulike kvalitetsaspekter i skole og utdanning.

 

Hva lærer du?

Kandidaten skal etter fullført UTLED4111 ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om utdanningspolitiske, juridiske og pedagogiske problemstillinger knyttet til skoleledelse
 • kan lese og fortolke dokumenter, faglitteratur og andre tekster som omhandler styring, organisering og ledelse av pedagogisk virksomhet
 • har innsikt i sentrale temaer som angår styring, ledelse og læring i skole og utdanning
 • har kunnskap om strukturelle og kulturelle trekk ved organisasjoner

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan reflektere individuelt og i gruppe over ledelsespraksis i lys av teori
 • kan anvende teori i drøfting og problemløsing knyttet til styring, ledelse og læring
 • kan analysere ledelse i skolen og skolen som organisasjon i lys av teori og erfaring
 • kan formulere seg muntlig og skriftlig om utdanningsrelaterte temaer innenfor en akademisk sjanger

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger med medstudenter, fagfolk og allmennheten
 • kan demonstrere en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor utdanningsledelse som kunnskapsfelt
 • kan vurdere kvaliteter ved skolens ledelse og organisering gjennom å integrere forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i feltet
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å vurdere utdanningskvalitet
 • kan utøve skjønn, ta ansvar og bidra til etiske overveielser i utdanningsledelse

Opptak og adgangsregulering

Rangering av søkere til emnet:
Kandidater som søker masterprogrammet i sin helhet vil bli prioritert ved opptak. Utover dette rangeres kvalifiserte søkere på bakgrunn av yrkesprakis etter programmets rangeringsregler.

Kapasitet på emnet:
Ca. 50 plasser. Ved få søkere (færre enn 20 kvalifiserte søkere) vil emnet ikke bli igangsatt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene må fylle opptakskravene til Masterprogrammet i Utdanningsledelse.

Overlappende emner

Emnet overlapper 100% med UTLED1, UTLED4010, UTLED4110, UTLED4111S og UTLED4111B.

Emnet overlapper 50% med SKOUTSEM og SKOLEUT1.

Undervisning

Emnet tilbys som et deltidsstudium og er organisert i form av seminarer, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid. Det er 75% frammøte plikt på samlinger. Arbeidskravene er obligatoriske. Informasjon om arbeidskrav og hvilke seminarer som er obligatoriske meddeles ved semesterstart.

Studiet tilrettelegger for seminarer, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper. Det kreves at studentene skal arbeide med arbeidskrav der teori knyttes til praksiseksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass. Studiet forutsetter deltakelse på fellessamlinger, gjennomføring av IKT-basert arbeid (som forutsetter at studentene har tilgang til internett til daglig), og deltakelse i grupper. Det tilbys nettbasert og muntlig veiledning.

Undervisning for studiestart første semester i 2023 er:

 • 1. samling: 12.–13.1.23
 • 2. samling: 9.–10.2.23
 • 3. samling: 9.–10.3.23
 • 4. samling: 4.–5.5.23
 • 5. samling: 25.–26.5.23

Undervisning er torsdag fra kl. 16:15–20:00, fredag kl. 14:15–18:00.

I tillegg kommer det innlevering av tre arbeidskrav og en muntlig fremføring i første semester.

Eksamen

Sluttvurdering (eksamen) er en individuell prøveforelesning i et oppgitt emne. Studentene får oppgitt emnet for prøveforelesningen en uke før eksamenstidspunktet.

Studentene skal gjennomføre fem arbeidskrav. Det gis veiledning av lærere og medstudenter på arbeidskravene. For å gå opp til eksamen, må studenten tilfredsstille kravene til 75 prosent frammøte på samlingene, og ha fått godkjent alle arbeidskravene.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.
Se Retningslinjer for prøveforelesning i Utdanningsledelse

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studieinfo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis en kandidat som fyller vilkårene for å avlegge eksamen, med gyldig grunn blir forhindret fra å avlegge eksamen samme semester eller ikke består, kan kandidaten gjennomføre eksamen påfølgende semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evaluering gjøres i form av referansegruppemøter eller tilsvarende som holdes en til to ganger i semesteret og sluttevaluering i form av et elektronisk spørreskjema. To sensorer ved eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst

Deltid, starter 12.–13. januar 2023

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Noe undervisning kan være på engelsk.

Du kan søke om opptak fra 15. september.