Kort om emnet

Emnet er for deg som vil være med å forme framtidens skole, og som har høye ambisjoner på vegne av elever og kolleger.

Hos oss blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet.  Du får mulighet til å utvikle din kompetanse for å forstå, analysere og lede skolen. Du vil lære og forstå mer om skolen som organisasjon, styringen av den og hvordan du kan lede utvikling. Du vil også få kunnskap om læring og hvordan du kan bruke skoledata for å styrke læringsresultater og læringsmiljø.

Hva lærer du?

Rektorutdanningen integrerer kunnskapsområdene styring, organisasjon, læring og ledelse til et studium som gjør deg bedre kvalifisert til å ivareta lederoppgaver i skolen. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse innen disse områdene, som integrerer utdanningens gjennomgående temaer Utvikling og endring og Lederrollen.

Emnet er på masternivå og godkjennes som første året av Masterprogrammet i utdanningsledelse, og utgjør i sin helhet Rektorutdanningen ved UiO. Programsidene gir utfyllende informasjon om studiet.

Opptak og adgangsregulering

Rangering av søkere til emnet:
Kandidater som søker masterprogrammet i sin helhet vil bli prioritert ved opptak. Utover dette rangeres kvalifiserte søkere på bakgrunn av yrkesprakis etter programmets rangeringsregler.

Kapasitet på emnet:
Ca. 50 plasser. Ved få søkere (færre enn 20 kvalifiserte søkere) vil emnet ikke bli igangsatt.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene må fylle opptakskravene til Masterprogrammet i Utdanningsledelse.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet tilbys som et deltidsstudium og er organisert i form av seminarer, arbeid i basisgrupper og individuelt arbeid. Deler av undervisningen er obligatorisk (80% frammøteplikt). Arbeidskravene er obligatoriske. Informasjon om arbeidskrav og hvilke seminarer som er obligatoriske meddeles ved semesterstart.

Studiet tilrettelegger for seminarer, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper. Det kreves at studentene skal arbeide med arbeidskrav der teori knyttes til praksiseksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass. Studiet forutsetter deltakelse på fellessamlinger, gjennomføring av IKT-basert arbeid (som forutsetter at studentene har tilgang til internett til daglig), og deltakelse i grupper. Det tilbys nettbasert og muntlig veiledning.

Eksamen

Sluttvurdering (eksamen) er en individuell prøveforelesning i et oppgitt emne. Studentene får oppgitt emnet for prøveforelesningen en uke før eksamenstidspunktet.

Studentene skal gjennomføre fem arbeidskrav. Det gis veiledning av lærere og medstudenter på arbeidskravene. For å gå opp til eksamen, må studenten tilfredsstille kravene til 80 prosent frammøte på de obligatoriske samlingene, og ha fått godkjent alle arbeidskravene.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.
Se Retningslinjer for prøveforelesning i Utdanningsledelse

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-studieinfo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis en kandidat som fyller vilkårene for å avlegge eksamen, med gyldig grunn blir forhindret fra å avlegge eksamen samme semester eller ikke består, kan kandidaten gjennomføre eksamen påfølgende semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evaluering gjøres i form av referansegruppemøter eller tilsvarende som holdes en til to ganger i semesteret og sluttevaluering i form av et elektronisk spørreskjema. To sensorer ved eksamen. Periodisk evaluering ved tilsynssensor.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Deltid

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning kan være på engelsk.

Kontakt

UV-studieinfo