English version of this page

Prosedyre for bestilling av bedriftshelsetjenester

Formål

Prosedyren skal sikre at UiO har en plan for bestilling og bruk av bedriftshelsetjenester.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO.

Ansvar

Leder har ansvar for at enheten utarbeider en årlig plan for bruk av bedriftshelsetjenester, og for at lovpålagte tiltak prioriteres. Dersom UiOs interne bedriftshelsetjeneste (Enhet for BHT) ikke kan levere, har leder ansvar for å finne en alternativ løsning.

Fremgangsmåte

Utarbeiding av plan for enhetens bruk av bedriftshelsetjenester

  • Enheter som ikke har eget bestillingsmøte med bedriftshelsetjenesten: Instituttledelsen og senterledelsen ved sentre som rapporterer til fakultet, skal sørge for at det i samarbeid med ledende verneombud utarbeides en oversikt over behov for bedriftshelsetjenester. Denne oversikten skal sendes til fakultetet innen utgangen av oktober året før planen gjennomføres.
  • Fakultetsledelsen skal sammenstille innspillene fra enhetene i samarbeid med lokalt hovedverneombud, og sørge for at planen ferdigstilles i samråd med Enhet for BHT, innen utgangen av november året før planen gjennomføres.
  • Enheter som har eget bestillingsmøte med bedriftshelsetjenesten: Ledelsen ved instituttene, fakultetene, museene, universitetsbiblioteket, sentrene, og ved fagavdelingene, skal sørge for at det i samarbeid med lokalt hovedverneombud ev. ledende verneombud utarbeides en plan for bruk av bedriftshelsetjenester. Planen skal ferdigstilles i samråd med Enhet for BHT innen utgangen av november året før planen gjennomføres.
  • Om Enhet for BHT ikke kan levere bedriftshelsetjenestene på planen, avgjør ledelsen om tjenesten skal kjøpes fra ekstern BHT. Ledelsen bestiller, og angir leverandør på plan for bruk av bedriftshelsetjenester.

Form og omfang av plan for enhetens bruk av bedriftshelsetjenester

  • Mal for plan for enhetens bruk av bedriftshelsetjenester (excel) skal brukes. Planen bør omfatte bedriftshelsetjenester tilsvarende 1 time per ansatt med arbeidsoppgaver som har en lav risiko (kontorarbeid) og 1,5 time per ansatt med arbeidsoppgaver som har en høy risiko (farlig arbeid). Timeverkene kan være et gjennomsnitt over en treårsperiode. Tiden inkluderer også bedriftshelsetjenestens administrasjonstid knyttet til oppgavene.

Bestilling utenom planen

Leder kan bestille bedriftshelsetjenester utenom planen.

Levering av bedriftshelsetjenester

Enhet for BHT ved UiO er foretrukket leverandør. Dersom Enhet for BHT ikke kan dekke etterspørselen, kan bedriftshelsetjenester kjøpes fra ekstern BHT som UiO har rammeavtale med.

Leder skal kontakte BHT i forkant av at tiltaket skal gjennomføres, og avtale detaljer rundt tidspunkt, deltagere, tidsfrister og rapportering av resultater.

Rapportering

Leder skal sørge for at aktuelt LAMU orienteres om plan for enhetens bruk av bedriftshelsetjenester, og rapporter fra BHT.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Verktøy

Policyer

Risikostyring

Kontakt

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
  • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
  • Godkjenningsdato: 19.06.2017
  • Utgave: 4
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-75
Publisert 3. juli 2012 12:48 - Sist endret 10. nov. 2021 13:36