English version of this page

Prosedyre for sikkert arbeid; styring av arbeid med kjemikalier, biologiske faktorer og genmodifiserte organismer

Formål

Prosedyren skal sikre at arbeid med kjemikalier, biologiske faktorer og genmodifiserte organismer (GMO) skjer på en forsvarlig måte og er i henhold til regelverket. Prosedyren skal sikre at det blir utnevnt romansvarlige der det er behov for det, og at disse har en funksjonsbeskrivelse.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO hvor det arbeides med kjemikalier, biologiske faktorer og GMO.

Ansvar

Leder har ansvar for at arbeidet med kjemikalier, biologiske faktorer og GMO er styrt og dokumentert, og er i tråd med HMS-regelverket. Enhet for HMS og beredskap har ansvar for å administrere eksponeringsregisteret.

Fremgangsmåte

Risikovurdering

Risikovurderinger gjennomføres som fastsatt i prosedyre for risikovurdering.

Lokal beredskapsplan

Leder skal sørge for at lokal beredskapsplan omfatter beredskapssituasjoner på laboratorium, holdes oppdatert og er kjent for de ansatte.

Lokale prosedyrer

Der UiOs felles prosedyrer ikke er tilstrekkelig, skal leder sørge for at det utarbeides lokale prosedyrer og for at disse holdes oppdatert og er kjent for de ansatte.

Romansvarlige

 • Romansvarlige skal pekes ut av leder og leder skal sørge for at det foreligger en funksjonsbeskrivelse for romansvarlig.
 • Leder skal sørge for at ansatte som arbeider i lokalene har lett tilgang til informasjon om hvem som er romansvarlige.

Lokaler og utstyr

Leder skal sørge for at lokalene er egnet for det arbeidet som gjennomføres der, inkludert nødvendig sikkerhetsutstyr.

Inneslutningstiltak og klassifisering

 • Biologiske faktorer: Leder skal sørge for at tilstrekkelige inneslutningstiltak er iverksatt for å begrense smittefaren mest mulig der det arbeides med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 eller 4.
 • GMO: Leder skal sørge for at det er tilstrekkelige inneslutningstiltak for arbeid med GMO.

Merking
Leder skal sørge for at laboratorier er merket med lovpålagt fareskilt og informasjon på norsk og engelsk, mal for skilt kan brukes:

 • Laboratorier der det brukes gass, skal merkes med fareskilt for gass
 • Laboratorier der det brukes brannfarlig stoffer, skal merkes med fareskilt for brannfare
 • Laboratorier der det arbeides med GMO, skal merkes med biologisk fareskilt
 • Laboratorier der det arbeides med biologiske faktorer, skal merkes med biologisk fareskilt
 • Avfallsrom og lagerrom skal merkes tilsvarende som for laboratorier

Søknader og meldinger

 • Biologiske faktorer: Leder skal sørge for å sende melding til Arbeidstilsynet om bruk av biologiske faktorer i klasse 2, 3 og 4.
 • GMO: Leder skal sørge for at det foreligger godkjenning fra Helsedirektoratet for laboratorier og undervisningsrom og for at ny melding sendes ved endringer. Melding om bruk av GMO skal være sendt Helsedirektoratet før arbeidet starter. Leder skal sørge for at godkjenningene holdes oppdatert.

Personlig verneutstyr

Leder skal sørge for at tilstrekkelig og hensiktsmessig personlig verneutstyr er tilgjengelig og brukes av de ansatte.

Stoffkartotek og substitusjon

Leder skal sørge for at stoffkartoteket holdes oppdatert som fastsatt i prosedyre for stoffkartotek. For dokumentasjon på gjennomført substitusjonsvurdering i forbindelse med arbeid med kjemikalier og biologiske faktorer, kan funksjonaliteten i ECOonline brukes. Prosesser og utstyr skal også substitusjonsvurderes.

Eksponeringsregister

Leder skal sørge for at det sendes inn informasjon til eksponeringsregisteret for ansatte og studenter som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier, bly og blyforbindelser eller biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 eller 4. Kjemikalier som frigjøres i prosesser skal også tas i betraktning. Inklusjonsvurdering og innsending skal gjøres som angitt skjema for eksponeringsregistrering.

Enhet for HMS og beredskap administrerer eksponeringsregisteret og skal:

 • gjennomgå innsendt informasjon og avgjøre hva som skal legges inn i eksponeringsregisteret
 • sende brev med informasjon til ansatt / student som legges til i eksponeringsregisteret
 • på forespørsel levere ut:
  • alle opplysningene som gjelder egen person til arbeidstaker og student som er oppført i eksponeringsregisteret
  • alle opplysningene i eksponeringsregisteret til helsepersonell ved UiOs bedriftshelsetjenester og til UiOs hovedverneombud
  • relevante opplysninger fra eksponeringsregisteret til arbeidsmiljøutvalg, verneombud og Arbeidstilsynet

Rapportering

Dersom ansatte eller studenter har blitt eksponert for registreringspliktig kjemikalie eller faktor, skal leder sende skjema for eksponeringsregistrering til Enhet for HMS og beredskap i lukket konvolutt.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 30.08.2017
 • Utgave: 4
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-105
Publisert 23. mai 2014 10:53 - Sist endret 8. nov. 2022 12:29