English version of this page

Prosedyre for HMS i feltarbeid

Formål

Prosedyren skal sikre at feltarbeid gjennomføres på en forsvarlig måte og i henhold til regelverket. Prosedyren skal sikre at det blir utnevnt feltansvarlig.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO hvor det gjennomføres feltarbeid.

Ansvar

Leder har ansvar for at feltarbeid er styrt og dokumentert, og oppfyller HMS-regelverkets krav.

Feltansvarlig har ansvar for at feltarbeidet gjennomføres som beskrevet i denne prosedyren.

Fremgangsmåte

Feltansvarlig

 • Leder skal avgjøre hvem som kan være feltansvarlig.
 • Alle feltarbeid skal ha en feltansvarlig.
 • Feltansvarlig skal sørge for at HMS ivaretas i planlegging, forberedelse og gjennomføring av feltarbeidet.

Risikovurdering

Risikovurdering skal gjennomføres som fastsatt i prosedyre for risikovurdering. Det er utarbeidet en momentliste for feltarbeid som kan brukes. Feltansvarlig skal sørge for at alle feltdeltagerne og aktuelle samarbeidspartnere er kjent med resultatet av risikovurderingen. Feltansvarlig skal sørge for at alle involverte gjennomgår aktuelle risikoer og risikoreduserende tiltak før start av farlig aktivitet. 

Lokale prosedyrer

Der UiOs felles prosedyrer ikke er tilstrekkelig, skal leder sørge for at det utarbeides lokale prosedyrer og for at disse holdes oppdatert og er kjent for de ansatte. Leder skal sørge for at det foreligger et lokalt system for utfylling og innhenting av feltkort fra feltansvarlig og fra feltdeltagere.

Feltkort

 • Feltansvarlig skal fylle ut feltkort for feltansvarlig og legge ved risikovurderingen.
 • Feltdeltager skal fylle ut feltkort for feltdeltager og bekrefte at de er gjort kjent med risikovurderingen.

Utstyr, transport, innkvartering

Feltansvarlig skal sørge for at:

 • utstyr som skal benyttes i arbeidet tilfredsstiller kravene i lover og forskrifter.
 • tilstrekkelig og hensiktsmessig personlig verneutstyr er tilgjengelig og brukes av de ansatte.
 • innkvartering er forsvarlig.

Opplæring

Feltansvarlig skal sørge for at feltdeltagerne har gjennomført opplæring som beskrevet i prosedyre for HMS-opplæring og som dekker behovene som risikovurderingen viser.

Godkjenninger

Feltansvarlig skal sørge for å innhente kopi av godkjenninger, tillatelser, sertifikater o.a. som kreves i det aktuelle feltarbeidet (eksempelliste). 

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 30.08.2017
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-107
Publisert 14. aug. 2017 13:03 - Sist endret 8. nov. 2022 12:59