English version of this page

Prosedyre for utvikling, implementering og vedlikehold av plan for HMS-revisjoner

Formål

Prosedyren skal sikre at UiO har oppdaterte planer for HMS-revisjoner basert på risikovurderinger.

Virkeområde

Denne prosedyren gjelder for alle enheter ved UiO.

Ansvar

 • Universitetsdirektøren har ansvar for at det foreligger en overordnet plan for HMS-revisjon for UiO og at den implementeres og vedlikeholdes.
 • Enheter som ønsker det kan ha en egen plan for sitt nivå. Leder har i så fall ansvar for at det foreligger en plan for sitt nivå; hhv fakultet, institutt, senter, museum, universitetsbibliotek eller fagavdeling, og for at planen implementeres og vedlikeholdes.

Fremgangsmåte

 • Plan for HMS-revisjon skal revideres årlig og bør dekke 3-5 år. Mal for plan for HMS-revisjon (xls) kan brukes.
 • Risikovurderingene for enheten, informasjon fra tidligere revisjoner og ledelsens gjennomgåelse skal brukes som grunnlag for planen. Leder kan be underliggende nivå om å komme med innspill.
 • Leder skal sørge for at verneombud på den aktuelle enheten er med i arbeidet med å lage planen.
 • Leder skal sørge for at utkast til plan for HMS-revisjon diskuteres i relevant arbeidsmiljøutvalg.

Rapportering

Leder skal sørge for at plan for HMS-revisjon og eventuelle endringer i løpet av året rapporteres til relevant arbeidsmiljøutvalg.

Arkivering

Arkivering av HMS-dokumenter.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 19.05.2017
 • Utgave: 3
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2012/11454-87
Publisert 12. juli 2012 13:17 - Sist endret 23. mai 2017 10:40