Møte nr. 8/2015 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2015

Protokoll godkjent på sirkulasjon med unntak av V-sak 5, forslag 4. Det vises til V-sak 3 på dagens møte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Et innovasjonsløft for UiO

Saksnr. 2015/15279

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Oppfølging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning – fordeling lønnsbesparelser mediekjøp/driftsmidler

Saksnr. 2014/10841

Vedtaksforslag:

Besparte lønnsmidler ved LOS og UB 8,9 mill. kroner går til å styrke mediebudsjettet til Universitetsbiblioteket i 2016.

Fakulteter, museer og sentre beholder lønnsbesparelser beregnet til totalt 36,5 mill. kr i sine rammer. Det legges ikke opp til en omfordeling mellom enheter, men midlene øremerkes til driftsmidler.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Omorganisering av UiO Energi

Saksnr. 2011/8241

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til UiO Energis forslag til omorganisering av satsingen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet er vertsfakultet for satsingen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet leder styret for satsingen. Satsingen fremmer i tråd med årsplan 2016-2018 forslag til programplattform for styret innen utgangen av 2016.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Vitenskapsombud

Saksnr. 2014/11710

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere en ordning med vitenskapsombud i tråd med anbefalingene og ber universitetsdirektøren utarbeide et mandat for ordningen som legges frem for styret.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Eierstyring – revidering av regelverk for forvaltning av statens eierinteresser

Saksnr. 2008/2624

Vedtaksforslag:

  1. Universitetsstyret tar oversikt over UiOs eierinteresser 2015 til etterretning.
  2. Universitetsstyret vedtar internt regelverk for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved UiO. 

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 7 Personalsak

Saksnr. 2011/11800

Unntatt offentlighet etter offl. § 23, §13, jfr. fvl. §13.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Opprettelse av felles arbeidsgruppe mellom UiO og HiOA – mandat og sammensetning

Saksnr. 2015/15286

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Status rehabilitering av Brøggers hus

Saksnr. 2015/15293

Unntatt offentlighet etter offl. § 23, første ledd.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere

Saksnr. 2015/12942

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2015-2016

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6: Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016

Saksnr. 2015/13771

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt


Publisert 1. des. 2015 08:13 - Sist endret 18. des. 2015 14:20