Møte nr. 4/2019 i universitetsstyret

Opptak av lyd og presentasjoner:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2019

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Rekruttering av direktør Avdeling for administrativ støtte

Saken er unntatt offentlighet etter offl §25


Saker til behandling åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Resultatanalyse per 2018

Saksnr. 2019/4682

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ber om at universitetsdirektøren følger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppfølging av tiltakene i UiOs årsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - både når det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/Forskningsrådet.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsplan 2020-2022 og fordeling 2020

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutte seg til, med de merknader som fremkom:

a. Forslag til hovedprioriteringer/tiltak i UiOs årsplan 2020-2022

b. Forslag prioriteringer av nye tiltak i fordelingen for 2020

c. At forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning på årsplan 2020-2022 følger det skisserte opplegget.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Ressurssituasjonen for Examen philosophicum (exphil)

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar redegjørelsen for ressurssituasjonen for studietilbudet på Examen Philosophicum (exphil) til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO

Saksnr. 2019/703

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiO.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, psykologisk institutt

Saksnr. 2019/3223

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslaget om å velge instituttleder og nestleder for lederperioden 2020-2023 ved Psykologisk institutt.

Universitetsstyret godkjenner forslaget til nytt styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Æresdoktorer - forslag til justerte retningslinjer

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslaget om justerte Retningslinjer for forslag om utnevnelse av æresdoktorer ved Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:


V-SAK 10 Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemda

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret oppnevner Kristin May Riendel som studentrepresentant til Skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo for perioden 8.5.2019-30.6.2019

Saksdokumenter:


V-SAK 11 Årsrapport for Enhet for internrevisjon

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

 

Saksdokumenter:


V-SAK 12 Evaluering av Enhet for internrevisjon og oppdatert instruks

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret fastsetter den oppdaterte instruksen til EIR.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Strategi 2030 - statusoppdatering

Saksnr. 2018/5245

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Status bygg-og eiendomssaker

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Orientering om status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved universitetet i Oslo

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Studentombudets årsrapport 2018

Saksnr. 

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2019

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt


 

Publisert 30. apr. 2019 10:33 - Sist endret 20. juni 2019 10:19