Protokoll fra møte nr. 1/2020 i universitetsstyret

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.20

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og  Anne-Marie Engel

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Johannes Falk Paulsen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, O-sak 1, V-sak 2, D-sak 1, O-sak 2, 3, 4, 5, 6 og 7, V-sak 3

Kristian Bjørkdahl deltok ikke på D-sak 1, O-sak 2 og deler av O-sak 3.

Ordinært styremøte

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Presentasjon av UiO:Norden

Direktør Tore Rem presenterte satsningen.

Presentasjon lagt frem i møtet


Ordinære saker


V-SAK 2 Vedtak av UiOs Strategi 2030

Rektor Svein Stølen la frem saken.

Kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné innledet til diskusjon om en eventuell visjon for strategien.

Saksnr. 2018/14146

Forslag til vedtak:

Strategi 2030 vedtas med de endringer som framkom i styremøtet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsrapport 2019 - Styrets beretning

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen innledet til diskusjon.

Saksnr. 2020/2652


Orienteringssaker


O-SAK 2 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 23

Saksnr. 2015/6025


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringsaker


O-SAK 3 Presentasjon av Livsvitenskapsbygget

Viserektor Per Morten Sandset orienterte.


O-SAK 4 Tildelingsbrev 2020 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2018/13073

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 3 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Protokollen ble godkjent.


 

Publisert 18. feb. 2020 14:12 - Sist endret 20. feb. 2020 15:45