Møte nr. 6/2020 i universitetsstyret

Møtet gjennomføres elektronisk på Zoom og vil bli streamet.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 2 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2020

Saksnr. 2020/4366

Forslag til vedtak:

  1. Styret tar virksomhetsrapporten for 1.tertial 2020 til etterretning
  2. Styret ber universitetsdirektøren straks igangsette en særskilt oppfølging av den økonomiske situasjonen ved Det odontologiske fakultet.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Fordeling 2021/2022

Saksnr. 2019/12930

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 5,9 mrd. kroner (post 50) for 2021 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer:

a) Det bevilges 55 mill. kroner til rehabilitering av Eilert Sunds hus i 2021, samt at tildelingen fra KD på 45 mill. disponeres til samme formål.

b) Behandlingen av de øvrige forslagene til nye prioriteringer utsettes til høsten 2020 som følge av økonomisk usikkerhet som følge av Covis-19 pandemien.

c) Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2021/2022

Saksnr. 2020/1996

Forslag til vedtak:

a)    Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:  
•    Årsenhet i Øst-Europa-studier
•    Masterprogram i Museum, Heritage and Education Studies (fellesgrad)
•    Honours-programmet, studieretning i samfunnsvitenskap
•    Bachelorprogram i Teologi
•    Masterprogram i Teologi
•    Årsenhet i barn og unges læring og utvikling

b)    Følgende studietilbud etableres som eksternfinansiert studieprogram:  
•    Årsstudium i IT-arkitektur  
c)    Følgende studietilbud nedlegges:  
•    Masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie
•    Masterprogrammet Avansert klinisk allmennsykepleie

d)    Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele nye studieplasser fra Kunnskaps-departementet samt til å fordele inntil 4 studieplasser til “Students at risk” høsten 2021.
e)    Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2021/2022.  
f)    Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.  

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Humaniorastrategi for UiO

Saksnr. 2017/12699

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar ny Humaniorastrategi for Universitet i Oslo.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 LINK-oppfølging av evaluering, forslag til ny organisering og videre satsing

Saksnr. 2019/7378

Forslag til vedtak:

  1. Styret vedtar nytt styringsreglement for LINK.
  2. Styret ber universitetsledelsen ta initiativ til å ferdigstille nødvendige avtaler mellom LINK og vertsfakultetet.
  3. Styret ber LINK utarbeide en strategi.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Retningslinjer for forvaltning av De Schreinerske samlinger

Saksnr. 2014/14476

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for bruk og forvaltning av menneskelige levninger ved De Schreinerske Samlinger, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsdirektøren foreslår at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda, hvilket er i tråd med Studentparlamentets forslag:

Alexander Sæthern (født 7. mail 1997) er masterstudent i rettsvitenskap (4. studieår).

Frida Rasmussen (født 5. august 1998) er student ved lektorprogrammet i Nordisk.

 

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2020 – 30.06.2021.

Saksdokumenter


Orienteringssaker


O-SAK 1 Status for det forskningsetiske arbeidet ved UiO

Saksnr. 2009/8761

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Vitenskapsombudets rapport for 2019

Saksnr. 2020/7074

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til Universitetsstyret - Protokoll

Saksnr. 2010/5768

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Studiestart og undervisning

Saken presenteres i møtet


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 9 Godkjenning av søkekomite for rektorvalget 2021

Saken er utsatt.

Saksnr.

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 


V-SAK 10 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: økonomi og lønn

Saksnr. 2015/6025

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.1 ledd


V-SAK 11 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2020

Saksnr. 2020/1318

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26.2 ledd


V-SAK 12 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2020

Saksnr. 2020/1323

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26.2 ledd


V-SAK 13 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2020

Saksnr. 2020/343

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26.2 ledd


Til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 14 Nye studieplasser og rekrutteringsstillinger til UiO i revidert nasjonalbudsjett 2020

Saksnr. 2018/13073

Forslag til vedtak:

Rektor gis fullmakt til å fordele nye studieplasser, rekrutteringsstillinger samt fordelingen av særskilt finansiering på 6 millioner kr til medisin og andre helseutdanninger.

Saksdokumenter:


Til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt


Ordinære saker


V-sak 15 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 17. juni 2020 16:19 - Sist endret 7. des. 2021 14:31