Møte nr. 13/2020 i universitetsstyret

Møtet gjennomføres på Zoom, og vil bli streamet.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2   Direktør ved Naturhistorisk museum

Saksnr. 2020/12793-1

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25.


Informasjonssaker


I-SAK 1 Realisering av Livsvitenskapsbygget - Status

Saksnr. 2008/4250-135

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Årsplan 2021-2023

Saksnr. 2019/12930-50

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2021-2023 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivåer i organisasjonen.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 2 Status og veien videre for Circle U. European University

Saksnr: 2019/13637-3

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2021

Saksnr. 2010/5245-48

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2021.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 MVA for Klimahuset

Saksnr.

Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret vedtar at MVA-fradraget på Klimahuset innbetales, og at innbetalingen finansieres ved å omdisponere
    1. De gjenstående 6,8 mill. kr av gavene til Klimahuset
    2. Av gjenstående midler fra prosjektet «Andre lokaler Tøyen» brukes 11,3 mill. kr
  2. Tilrettelegging av andre lokaler på Tøyen er avsluttet, og Klimahuset skal dekke NHMs behov for seminarrom.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Oppnevning av leder til Skikkethetsnemda

Saksnr. 2008/14503-57

Forslag til vedtak:

Visedekan for studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, professor Trine Waaktaar oppnevnes av Universitetsstyret som leder av Skikkethetsnemnda for perioden 21.12.2020-30.06.2022.

Førsteamanuensis Gerke Doetjes ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet oppnevnes som nemndsmedlem for perioden 21.12.2020- 30.06.2022.                                                                           

Professor Ole André Solbakken fratrer som medlem av Skikkethetsnemnda.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 3 UiOs klimaregnskap

Saksnr: 2017/8559-4

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Revisjon av UiOs kvalitetssystem for utdanning

Saksnr. 2008/17529

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 4 Revidert tiltaksplan for å redusere UiOs klimafotavtrykk

Saksnr: 2019/13634-3

Saksdokumenter:


I-SAK 5: UiO vertskap for Fudan European Centre for China Studies

Saksnr: 2020/12249-1

Saksdokumenter: 


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr:2008/3197-92

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Årshjul for styresaker

Saksnr: 2014/2322-47

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 8 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 2. des. 2020 08:21 - Sist endret 7. des. 2021 14:33