Møte nr. 3/2020 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket seminar

Diskusjonssaker


D-SAK 1: Humaniorastrategi for UiO

Saksnr. 2017/12699

Saksdokumenter:


Ordinært styremøte

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Orienteringssaker


O-SAK 3 Status Livsvitenskapsbygget

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 14

Saksnr. 2008/4250


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Risikostyring og konsekvenser av korona

Saksnr. 2020/3010

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Status på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2019/6094

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 2 Retningslinjer for forlengelse av midlertidige forskere i forbindelse med uttak av foreldrepermisjon eller sykefravær

Saksnr. 2019/10265

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar «Retningslinjer for forlengelse av midlertidige stillinger for forskere»

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Videreføring av UiO: Livsvitenskap

Saken innledes med presentasjon av evalueringen av livsvitenskap ved styreleder Øyvind Fylling-Jensen

Saksnr. 2015/2807

Forslag til vedtak:

1. Satsingen UiO: Livsvitenskap videreføres til 2025. Dette innebærer at grunnfinansiering, midler til rekrutteringsstillinger og satsingstildeling videreføres.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Oppfølging av masterplan for universitetets IT – status per april 2020

Saksnr. 2019/11968

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Kommunikasjonsarbeid ved UiO - Digital kanalstrategi for UiO

Saksnr. 2019/14641

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 8 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 4 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 29. apr. 2020 10:48 - Sist endret 7. des. 2021 14:30