Møte nr. 10/2020 i universitetsstyret

Ekstraordinært møte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2   Realisering av Livsvitenskapsbygget - status

Saksnr. 2008/4250

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.

Forslag til vedtak:

Universitet i Oslo arbeider videre med målsetting om realisering av Livsvitenskapsbygget primært basert på 0-alternativet, sekundært basert på 2-alternativet – sambruk med OUS.

Publisert 1. okt. 2020 14:39 - Sist endret 15. okt. 2020 13:34