Møte nr. 2/2020 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen

Avdelingsdirektør Tone Mjørud, avdelingsdirektør Thorgunn Nordstrand og seniorådgiver Siv Hagen fra Riksrevisjonen orienterte.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Forskningsetikk ved UiO

Presentasjon ved Knut W. Ruyter og Bjørn Ramberg


Ordinære saker


V-SAK 2 Årsrapport 2019 inkl. avlagt årsregnskap 2019

Saksnr. 2020/2652

Forslag til vedtak:

  1. UiOs Årsrapport for 2019, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Virksomhetsrapport 3. tertial 2019 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2019/10815

Forslag til vedtak:

  1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2019 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Årsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Oppfølging av Karrierepolitisk tiltaksplan: Standarder for karrierestøttende tiltak

Saksnr. 2020/3154

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar  Standarder for UiOs karrierestøtte til forskere i tidlig karrierefase

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Rehabilitering av Eilert Sundts hus

Saksnr. 2019/12930

  1. Universitetsstyret vedtar, med forbehold om finansiering fra KD, oppstart av rehabiliteringen av 5.-12. etg. i Eilert Sundts hus.
  2. Universitetsstyret vedtar en forskuttering av inntil 65 mill. kroner av fordeling for 2021.
  3. Universitetsstyret slutter seg til at UiO søker om tilskudd til prosjekt for å oppgradere de resterende etasjene i Eilert Sundts hus med en totalkostnad på 160 mill. kroner.
  4. Endelig vedtak fattes i forbindelse med behandlingen av fordelingen for 2021 den 23. juni 2020.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Årsrapport for Felles redelighetsutvalg 2018

Saksnr. 2020/3157

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årsrapport for Forskningsetisk utvalg 2019

Saksnr. 2017/4999

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 8 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 7 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 3. mars 2020 13:24 - Sist endret 7. des. 2021 14:29