Protokoll fra møte nr. 2/2020 i universitetsstyret

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.20.

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Kristin Hollung

Forfall: Anne-Marie Engel

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og  Åse Gornitzka

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Jørgen Bock, Kristel Skorge, Johannes Falk Paulsen, John Skogen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, O-sak 1 og 2, V-sak 2, 3, 4, 5 og 6, O-sak 3, 4, 5, 6, 7 og 8, V-sak 7

 

Idar Kreutzer deltok ikke på V-sak 1, O-sak 1 og O-sak 2.

Rektor Svein Stølen deltok ikke på V-sak 6, O-sak 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, V-sak 7. Prorektor Gro Bjørnerud Mo ledet møtet i Stølens fravær.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen

Avdelingsdirektør Tone Mjørud, avdelingsdirektør Thorgunn Nordstrand og seniorådgiver Siv Hagen fra Riksrevisjonen orienterte.

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 2 Forskningsetikk ved UiO

Vitenskapsombud Knut W. Ruyter og professor Bjørn Ramberg orienterte.

Presentasjon: Status og vurdering av arbeid med forskningsetikk (Knut. W Ruyter)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 2 Årsrapport 2019 inkl. avlagt årsregnskap 2019

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og underdirektør Johannes Falk Paulsen la frem saken og fikk innspill til justeringer.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo og underdirektør Johannes Falk Paulsen  orienterite om utvikling av resultatindikatorer.

Saksnr. 2020/2652

Forslag til vedtak:

  1. UiOs Årsrapport for 2019, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Virksomhetsrapport 3. tertial 2019 for Universitetet i Oslo

Saksnr.2019/10815

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

  1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2019 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Årsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Avdelingsdirektør Jørgen Bock la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen følge opp de foreslåtte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Oppfølging av Karrierepolitisk tiltaksplan: Standarder for karrierestøttende tiltak

Saksnr. 2020/3154

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken og visedekan ved Det medisinske fakultet, Eivind Engebretsen, redegjorde ytterligere.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar  Standarder for UiOs karrierestøtte til forskere i tidlig karrierefase

Forslaget ble enstemmig vedtatt med et tillegg:

Universitetsstyret vedtar standarder for UiOs karrierestøtte til forskere i tidlig karrierefase. Styret ber administrasjonen utrede nærmere spørsmål knyttet til stillingsstruktur og arbeidsoppgaver for de ulike målgruppene.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Rehabilitering av Eilert Sundts hus

Saksnr. 2019/12930

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret vedtar, med forbehold om finansiering fra KD, oppstart av rehabiliteringen av 5.-12. etg. i Eilert Sundts hus.
  2. Universitetsstyret vedtar en forskuttering av inntil 65 mill. kroner av fordeling for 2021.
  3. Universitetsstyret slutter seg til at UiO søker om tilskudd til prosjekt for å oppgradere de resterende etasjene i Eilert Sundts hus med en totalkostnad på 160 mill. kroner.
  4. Endelig vedtak fattes i forbindelse med behandlingen av fordelingen for 2021 den 23. juni 2020.

Enstemmig vedtatt med følgende justering av punkt 1:

Universitetsstyret vedtar, med forbehold om finansiering fra KD, oppstart av gjenstående rehabilitering av Eilert Sundts hus.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Årsrapport for Felles redelighetsutvalg 2018

Saksnr. 2020/3157

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årsrapport for Forskningsetisk utvalg 2019

Saksnr. 2017/4999

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Eiendomsdirektør John Skogen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 8 Eventuelt

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte om UiOs beredskap knyttet til koronaviruset.

Styret uttrykket tilfredshet over planer og igangsatte tiltak.


Ordinære saker


V-SAK 7 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Protokollen ble godkjent.


 

Publisert 11. mars 2020 11:59 - Sist endret 19. mars 2020 14:50