Protokoll fra møte nr. 4/2020 i universitetsstyret (ekstraordinært møte)

Møtet ble satt kl. 16.00 og hevet kl. 17.10

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

 

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Hanna Ekeli, Johannes Falk Paulsen, Marianne Knarud og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, V-sak 3, O-sak 1, O-sak 2 og V-sak 4.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 2 Innspill til stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter- og høyskoler

Saksnr. 2020/3600

Rektor Svein Stølen la fram saken.

Forslag til vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille innspillet basert på styrets diskusjon og kommentarer.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Fordeling 2021

Saksnr. 2019/12930

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la fram saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og prioriteringene for fordeling 2021.

Det ble gjort en justering av vedtaket:

Universitetsstyret slutter seg til foreløpig forslag til fordeling for 2021. Endelig forslag til fordeling legges fram for styret 23. juni 2020. Saksdokumentene vil da reflektere de endringene som måtte komme som konsekvens av Covid-19 situasjonen.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Årsplan 2021-2023

Saksnr. 2019/12930

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Stipendordning for internasjonale masterstudenter som følge av koronakrisen

Saksnr. 2020/3010

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Protokollen ble godkjent.


 

Publisert 13. mai 2020 17:33 - Sist endret 26. mai 2020 08:08