Protokoll fra møte nr. 9/2020 i universitetsstyret

Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl.13.20

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kjersti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Kristel Skorge og Bente Hennie Strandh

Øvrige: Dekan på Det teologiske fakultet, Aud V. TønnessenF deltok på V-sak 2.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

V-sak 1, V-sak 2, I-sak 1,V-sak 3, I-sak 2, I-sak 3, I-sak 4, I-sak 5, O-sak 1, O-sak 2, O-sak 3 og V-sak 4


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent,


V-SAK 2 Innstilling til Universitetsstyret fra bedømmingskomiteen for merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Dekan Aud V. Tønnessen la frem saken.

Saksnr. 2018/1189

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og tildeler tittelen merittert underviser til:

Førsteamanuensis Birgitte Lerheim, TF

Professor Jarle Breivik, MED

Førsteamanuensis Arnt Maasø, HF

Professor Morten Hjort-Jensen, MN

Professor Anders Malthe-Sørenssen, MN

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik, UV

Førsteamanuensis Kristin Beate Vasbø, UV

Enstemmig vedtatt


Saker til behandling i åpent møte

Informasjonssaker


I-SAK 1 Status Livsvitenskapsbygget

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte. Etterfulgt av diskusjon i lukket møte.


Ordinære saker


V-SAK 3 Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden 

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Saksnr. 2017/9957

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar endring av den midlertidige forskriften om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 2 Status for UiOs arbeid med Covid 19

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen informerte.


I-SAK 3 UiOs veikart for forskningsinfrastruktur

Viserektor Per Morten Sandset informerte.

Saksnr. 2019/1399

Saksdokumenter:


I-SAK 4 Fremdriftsrapport 2020 for The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild)

Rektor Svein Stølen informerte. 

Saksnr. 2016/13295

Saksdokumenter:


I-SAK 5 Status for Circle U

Rektor Svein Stølen informerte.

Presentasjon lagt frem i møtet

Saksnr.


Orienteringssaker


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Årshjul for styresaker

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte


O-SAK 3 Eventuelt


V-SAK 4 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.


 

Publisert 10. sep. 2020 12:37 - Sist endret 10. sep. 2020 14:19