Protokoll fra møte nr. 10/2020 i universitetsstyret

Møtet ble satt kl.18.00 og avsluttet kl.17.10. 

Fra styret: Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, kjersti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogan, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, John Skogen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1 og 2

Ekstraordinært møte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


V-SAK 2   Realisering av Livsvitenskapsbygget - status

Saksnr. 2008/4250

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.

Forslag til vedtak:

Universitet i Oslo arbeider videre med målsetting om realisering av Livsvitenskapsbygget primært basert på 0-alternativet, sekundært basert på 2-alternativet – sambruk med OUS.

Enstemmig vedtatt.

Publisert 1. okt. 2020 14:38 - Sist endret 15. okt. 2020 13:35