Protokoll fra møte 12/2020 i universitetsstyret

Møtet ble satt kl. 16.00 og hevet kl. 17.40

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kjersti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, John Skogen og Kristin Hagstad

Ekstraordinært møte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Godkjent.


V-SAK 2   Realisering av Livsvitenskapsbygget

Saksnr. 2008/4250

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.

Forslag til vedtak:  

 1. Universitetet i Oslo arbeider videre med målsetting om at realisering av Livsvitenskapsbygget primært skal være basert på 0-alternativet, sekundært basert på 2-alternativet – sambruk med OUS. 
 1. En sambruksløsning med OUS, er basert på følgende forutsetninger:
  1. OUS gis tilbud om arealer UiO avgir for å overholde kostnadsrammen (dersom kostnadsrammen opprettholdes) i det vedtatte prosjektet. 
  2. De aktivitetene OUS skal legge inn i bygget må støtte opp om prosjektets samfunns- og effektmål.
  3. En sambruksløsning med OUS må kunne realiseres innenfor vedtatte areal- og reguleringsplaner og de foreliggende ytre planer for bygget slik at en sambruksløsning ikke forsinker fremdriften for prosjektet.
  4. Det forutsettes at OUS og universitetet på senere tidspunkt kan føre opp ytterligere arealer i tilknytning til bygget. Dette må i tilfellet skje som separate prosjekter, men slik at bygget samlet sett utgjør en helhet.
 1. En løsning basert på 2-alternativet innebærer at det kan bli nødvendig å fremme en egen byggesak knyttet til nedre Blindern for å ivareta fagmiljøer som ikke kan innplasseres i Livsvitenskapsbygget.

Enstemmig vedtatt.

 

Publisert 21. okt. 2020 16:29 - Sist endret 21. okt. 2020 16:29