Møte 8/2018 – Utdanningskomiteen

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Oddbjørn Leirvik, studiedekan TF
 • Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JUS
 • Ingrid Os, studiedekan MED
 • Eirik Welo, studiedekan HF
 • Solveig Kristensen, studiedekan MN
 • Amer Sehic, studiedekan OD
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, leder Senter for læring og utdanning
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Jens Lægreid, Studentparlamentet
 • Peter Linge Hessen, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Ledelse og sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør, AF
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, AF

Varamedlemmer

 • Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder FUP, 1. vara
 • Studentparlamentet:
  • 1. vara Johannes Saastad
  • 2. vara Markus Leira Aspusten
  • 3. vara Dorthea Enger

Observatører

 • Linda Therese Johnsen, seksjonssjef LINK

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 28. august 2018

Del 1 – Diskusjonssaker

2. Språkrådets nye veileder

Språkrådet har lansert en veiviser som sektoren kan bruke for å gjøre gode språkvalg og sikre norsk fagspråk. Veiviseren inneholder konkrete råd som gjør det enklere for universitetene og høgskolene å gjøre gode og systematiske språkvalg som sikrere framtida for norsk fagspråk.

For ytterligere informasjon, se Ny veiviser for språkvalg i universitets- og høgskolesektoren (sprakradet.no)

Direktør i Språkrådet Åse Wetås gir en vurdering av hvordan Språkrådet vurderer UiOs arbeid med norsk som fagspråk, hun presenterer hvilke tilbud Språkrådet har å gi UiO og gir råd til hvordan UiO kan arbeide videre med å sikre det norske fagspråket.

Fakultetene bes om å forberede en kort redegjørelse om språksituasjonen på eget fakultet.

Vedlegg

3. Utdanningsledelse - kompetansetilbud ved UiO

UiO har siden 2013 tilbudt et lederutviklingsprogram (Utdanningslederprogrammet – ULP) rettet mot personer i faglige og administrative roller med ansvar for ett eller flere studieprogram eller komplekse emneporteføljer. Siden 2017 har også eksterne deltakere hatt mulighet til å delta. Det er Avdeling for fagstøtte (AF) som har ansvar for dette programmet. LINK, ved tidligere FUP, har tilbudt en modul med fokus på studieprogram- og emneutvikling (design av helhetlige løp: herunder blant annet læringsmål, undervisning og vurderingsformer.) Siden 2017 har AF og LINK samarbeidet om bidrag/sesjoner i ULP.

Forum for forskningsdekaner og utdanningskomiteen er referansegruppe for henholdsvis forskningslederprogrammene og utdanningslederprogrammet ved UiO. Gitt UiOs satsing på utdanning og endret kontekst for utdanningsledelse, inkludert nye nasjonale krav til universitetspedagogisk kompetanse, er det behov for en statusgjennomgang og diskusjon om veien videre. Dette handler både om UiOs utdanningslederprogram og hvordan en eventuell portefølje av tilbud til utdanningsledere bør se ut i framtiden.

Diskusjonspunkter

 • Er det endringer, eventuelt justeringer, i tilbudet til utdanningsledere som Utdanningskomiteen ønsker at AF/LINK gjennomfører på kort sikt, f.eks. for tilbudet i 2019/2020?

 • Gitt UiOs satsing på utdanning og endret kontekst, hvilke innspill har Utdanningskomiteen til det videre arbeidet med å utvikle en helhetlig portefølje av tilbud til utdanningsledere?

Vedlegg

4. Eksternt utlyste utviklingsmidler på utdanningsfeltet

Utdanningskomitenn bes ta stilling til de forslag til intern prosess som følger av vedlagte notat.

Vedlegg

Del 2 – Informasjonssaker

5. Arbeidet med merittering

Det videre arbeidet med merittering vil bli fulgt opp i Dekanmøtet. Det er derfor viktig at studiedekanene har tett dialog med sine respektive dekaner i denne saken.

Del 3 – Fellesmøte med Læringsmiljøutvalget

6. Oppfølging av resultatene fra SHoT

Direktør i SiO Helse Trond Morten Nejad-Trondsen presenterer hovedfunn fra SHoT rundt temaene psykisk helse, alkohol og rus, samt perfeksjonisme/spiseforstyrrelser.

Utdanningskomiteens og LMUs medlemmer bes forberede en diskusjon om hvilke tiltak SiO og UiO, hver for seg og sammen, kan iverksette for å imøtekomme de utfordringene som denne tematikken reiser og tilby gode rammebetingelser for studentene ved UiO.

Til orientering vil innspill til metodikk og gjennomføring av SHoT ikke være tema i dette møtet. Enhetene vil få anledning til å komme med sine innspill til dette i en egen henvendelse fra Avdeling for fagstøtte.

Vedlegg

7. Eventuelt

Publisert 13. sep. 2018 14:19 - Sist endret 6. sep. 2019 12:06