Ledelse i staten

"Ledere i staten skal sammen med medarbeidere bidra til å frambringe resultater til beste for fellesskapet i henhold til politiske prioriteringer og grunnleggende samfunnsmessige verdier." Sitatet, som kommer fra Siri Røine, Statens personaldirektør, ble utdypet og kommentert på seminaret.

Program

  • Ledelse i staten - tjene felleskapet og forvalte verdier (pdf) ved Siri Røine, Statens personaldirektør, Arbeidsgiverpolitisk avdeling, Fornyings- og administrasjonsdepartementet
  • Kommentarer:
    Hans Christian Holte, direktør, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
    Tom Colbjørnsen, rektor, Handelshøyskolen BI
  • Dialog med ordstyrer Morten Fjeldstad, Partnerforums faglige koordinator ved BI

 

Om dialogseminaret
Siri Røine innledet om det særegne ved ledelse i staten ved å utdype noen overordnede perspektiver:
- Forpliktelse på grunnleggende verdier
- Lederne i staten opererer innenfor et politisk system med Storting og regjering som overordnet myndighet
- Lederskapet i staten utøves innenfor en større samfunnsmessig kontekst og tjener fellesskapet og de enkelte som dette fellesskapet består av
- Lederutøvelsen sikter mot å oppnå resultater både i form av å utvikle legitime pålegg, sikre rettigheter for innbyggerne og levere gode tjenester som er tilpasset brukernes behov
- I arbeidet med å skape resultater er lederne avhengig av medarbeidere med nødvendige faglige kvalifikasjoner. Personal- og arbeidsledelsen i staten skal skje i henhold til lov- og avtaleverket om medbestemmelse og medvirkning

Innlegget ble kommentert av Hans Christian Holte, direktør for DIFI og Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI. Deretter ble topplederne invitert til debatt ledet av Morten Fjeldstad fra BI og Partnerforum.Om bidragsyterne

Siri Røine er personaldirektør i staten. Hun er ansatt som ekspedisjonssjef i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Siri Røine er utdannet jurist og advokat. Hun gikk fra stillingen som direktør i Arbeidslivsavdelingen i NHO over i stilling som Statens personaldirektør i februar i 2008. Noen tidligere stillinger: Direktør for Organisasjons- og arbeidsgiveravdelingen i Prosessindustriens landsforening (PIL), Direktør for Arbeidsgiverutvikling- og omstillingsavdelingen i KS og ass. Forhandlingssjef i Norsk Sykepleierforbund

Hans Christian Holte er direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Han har ledet direktoratet siden februar 2008. Holte er utdannet statsviter, med en cand. mag grad i informatikk i tillegg. Han en variert yrkeserfaring både innen sentralforvaltningen og som ekstern konsulent. I sentralforvaltningen har han i en rekke år arbeidet med statlig IKT-politikk og hatt ansvar for utvikling og implementering av nasjonale strategier. Han har også arbeidet med styringsmessige og juridiske problemstillinger og statistikkutvikling innen blant annet helse- og kunnskapssektoren

Tom Colbjørnsen er rektor ved Handelshøyskolen BI og professor i organisasjon og ledelse. Han er utdannet siviløkonom og sosiolog. I 1984 tok han Dr. Philos-graden på et arbeid om ulikhet i arbeidsmarkedet. Colbjørnsen har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. Han har ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg

Morten Fjeldstad er direktør for BI Corporate/Offentlig ledelse og Partnerforums faglige koordinator ved Handelshøyskolen BI. Fjeldstad har tidligere bl.a.vært fylkesrådmann i Akershus (1995-2001) og forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning (1978-1982)

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Ledelse, Forvaltningspolitikk, HR og kompetanseutvikling
Publisert 29. juni 2011 11:21 - Sist endret 15. jan. 2016 13:47