Topplederseminarer

Partnerforum arrangerer topplederseminar for Partnerforums ledere i etterkant av årsmøtet, normalt i løpet av november/desember.

Målsettingen er å skape dialog omkring viktige tema for velferdsstaten, og oppmerksomheten er rettet mot utfordringer for politikk- og virkemiddelutforming.

Til seminaret inviteres ledende forskere til å holde innlegg. Topplederne må gjerne invitere med seg aktuelle ressurspersoner fra egen organisasjon til seminaret.

Tidligere

Demokratieffekt og rolleforståelse
Tid og sted: 14. juni 2022 15:0019:00, Tøyen Hovedgård

I mange land er demokratiet under press. Hva kjennetegner disse landene, hva er de viktigste truslene mot demokratier i dag og hvilken betydning har forvaltningen for å ivareta et robust demokrati?

Topplederseminar: Hvordan påvirker mediene relasjonen mellom departementer og underliggende etater?

Tid og sted: 13. des. 2017 15:0017:00, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, A 2080

Topplederseminar  - Hvilke nye krav og utfordringer står ledere i departement og direktorat overfor?

Topplederseminar om Stortingets kontrollvirksomhet og effekter av kontrollvirksomheten på embetsverket.

Tid og sted: 23. nov. 2015 16:3019:30, Handelshøyskolen BI, A2-080

Seminar om statens toppledere sin deltakelse i den offentlige debatten. Hva slags ytringsfrihet og ytringsplikt har ledere og ansatte i staten?

Seminaret er forbeholdt partnernes toppledere og spesielt inviterte gjester.

Tid og sted: 8. des. 2014 16:1519:30, Forskningsparken konferansesenter, Toppsenteret. Gaustadalléen 21, Oslo

Partnerforum og Næringslivsforum inviterer toppledere til seminar om Norges sikkerhets- og beredskapsutfordringer.

Tid og sted: 13. nov. 2013 16:3021:00, Handelshøyskolen BI, A2-075

Årsmøtet og seminar er kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Tid og sted: 29. nov. 2012 16:3021:00, Rådssalen, Lucy Smiths Hus, UiO

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Tid og sted: 8. des. 2011 16:3021:00, Handelshøyskolen BI, rom A2-075

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Tid og sted: 24. nov. 2010 17:4519:30, Universitetet i Oslo, Lucy Smiths hus, Rådssalen

Seminar om kvinner i lederstillinger.

Er det riktig at kvinnelige ledere tas hardere enn mannlige ledere når de feiler?

Tid og sted: 30. nov. 2009 17:4519:30, Handelshøyskolen BI, A2-075

Seminaret fokuserte på muligheter og utfordringer for kreativ ledelse i staten.

Rektor ved UiO ledet seminaret. Hovedinnlegget tok for seg resultater fra forskning på ledelse i kreative organisasjoner. Innlegget ble deretter kommentert av en erfaren statlig toppleder.

Tid og sted: 21. sep. 2009 12:4515:30, Akersgata 59 (R 5)

Seminaret tok opp ansvars- og samarbeidsrelasjoner samt utfordringer knyttet til rettslige spørsmål ved forvaltningens fremtidige bruk av IKT. I sitt innlegg utforsket Schartum noen sentrale rettslige verdier og visjoner som bør stå sentralt i det videre omstillingsarbeidet.

Tid og sted: 19. nov. 2008 16:3021:00, Universitetet i Oslo, Administrasjonsbygningen

"Ledere i staten skal sammen med medarbeidere bidra til å frambringe resultater til beste for fellesskapet i henhold til politiske prioriteringer og grunnleggende samfunnsmessige verdier." Sitatet, som kommer fra Siri Røine, Statens personaldirektør, ble utdypet og kommentert på seminaret.

Tid og sted: 5. juni 2008 16:3019:00, Akersgata 59, (R5), auditoriet

Kan departementets nettside bli en ny demokratisk-politisk arena, nå hvor partipressen er borte?

Tid og sted: 11. des. 2007, Handelshøyskolen BI, Rom C5 - 023

Hvordan skal vi få til økt brukerorientering i offentlig sektor? Og hvordan går vi frem for å måle kvaliteten på offentlige tjenester?

Tid og sted: 7. juni 2007, Klubben, Georg Sverdrups hus

Hva har skjedd med Riksrevisjonen i forbindelse med framveksten av forvaltningsrevisjon? Hvordan forklare fremveksten og hvilke implikasjoner dette har for forholdet mellom Riksrevisjonen, Stortinget, regjeringen og forvaltningen?

Tid og sted: 20. nov. 2006, Det norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

System - og organisasjonsutvikling betraktet med forvaltningsrettslige briller:

Hvordan bør toppledere i offentlig sektor anlegge et rettslig perspektiv på omstillingsarbeidet? Om forholdet mellom brukerorientering og rettighetsorientering.

Tid og sted: 4. apr. 2006, Akersgata 59

Om den økte bruken av meningsmålinger i politikk og forvaltning:

Legges det for stor vekt på meningsmålinger, og brukes meningsmålinger for ukritisk til å endre politikken?  

Tid og sted: 13. des. 2005, Handelshøyskolen BI, Nydalen

Kortsiktighetens tragedie og tyranni - om trusler på samfunnsnivå:

En utfordring for toppledere med samfunnsansvar?