Forvaltningspolitikken: ny teknologi gir nye dilemmaer

Seminaret tok opp ansvars- og samarbeidsrelasjoner samt utfordringer knyttet til rettslige spørsmål ved forvaltningens fremtidige bruk av IKT. I sitt innlegg utforsket Schartum noen sentrale rettslige verdier og visjoner som bør stå sentralt i det videre omstillingsarbeidet.

I 1950- og 1960-årene ble det utviklet en forvaltningstenkning som blant annet ledet fram til sivilombudsmannsloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven. Bakgrunnen var fremveksten av velferdsstaten og behovet for å oppdatere den forvaltningsrettslige tenkningen i lys av en voksende forvaltning med stor betydning for folks liv. I dag står vi kanskje ved et lignende skille, der den forvaltningsrettslige tenkningen bør utvikles for bedre å kunne reflektere en ny tid med elektronisk forvaltning. St.meld. nr 19 (2008 – 2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap, utgjør en god basis for å videreutvikle den rettslige tilnærmingen til morgendagens eForvaltning.
 

En overgang til elektroniske løsninger og tjenester i forvaltningen representerer gjennomgripende utfordringer for forvaltningen. Eksempler er hvordan nye sosiale medier (web 2.0) utfordrer praksis og etablerte lover og retningslinjer for forvaltningens kontakt med innbyggerne, og hvordan kravene øker til digitale tjenester som henger sammen på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Kort sagt gir IKT-utviklingen utfordringer og dilemmaer for forvaltningen som går langt utover teknologien. Seminaret hadde som ambisjon å stimulere til diskusjon og refleksjon om disse temaene.
 

Program

12.45

Enkel bevertning - registrering

13.00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

13.05

Tettere samarbeid og mer delt ansvar - om forvaltningsutviklingen framover
Hans Christian Holte, direktør,  Direktoratet for forvaltning og IKT

13.30

Hvilken forvaltningsrettslig tenkning trenger vi når saksbehandlingen skjer elektronisk? (pdf)
Dag Wiese Schartum, professor, Universitetet i Oslo

14.00

Dialog (pdf)- ordstyrer:  Rune Gløersen, IT direktør, Statistisk sentralbyrå

15.30

Slutt


Bidragsytere:

Hans Christian Holte er direktør i Difi. Han er utdannet statsviter og har jobbet med forvaltningsutvikling og IKT i ulike roller og i flere sektorer. Han har vært avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med ansvar for IT-samordning i helsesektoren og han har jobbet med år2000-problemet i AAD. Holte kom fra stilling som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, da han ble direktør i Difi.  

Dag Wiese Schartum er professor dr. juris og leder for Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med elektronisk forvaltning og personvern i mer enn 20 år.

Rune Gløersen er IT direktør i Statistisk sentralbyrå. Gløersen har ledet SSBs datainnsamlingsvirksomhet fra 2003-2009 og har deltatt i arbeidet med Altinn fra det startet opp rundt 2001. Han deltok også i FAOS prosjektet (rapport om felles IKT-arkitektur i offentlig sektor).

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, IKT, Juss
Publisert 29. juni 2011 11:21 - Sist endret 7. sep. 2011 14:00