Politisk styring og rasjonelt lederskap

Årsmøtet og seminar er kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Topplederseminaret ble arrangert i etterkant av Partnerforums årsmøte.

Program

16:30  Partnerforums Årsmøte 
           ledet av Dag Morten Dalen, prorektor, Handelshøyskolen BI
           Sakspapirer vil bli sendt ut ca to uker før møtet.

17:30  Pause

17:45  Topplederseminar: Politisk styring og rasjonelt lederskap
           
Velkommen ved Dag Morten Dalen, prorektor, Handelshøyskolen BI

17:50  Simply the best? Om kunnskap, ferdigheter og rasjonalitet blant norske, britiske og franske toppbyråkrater. (Pdf)*
           Marte Mangset, postdok ved Universitetet i Bergen

18:10  Finnes det en offentlig ledelsesmodell? (Pdf)
           Jan Erik Grindheim, redaktør i Stat & Styring  

18:30 Kommentar (pdf) ved Harald Rensvik, spesialrådgiver i Miljøverndepartementet  

18:50  Diskusjonen ledet av Vivi Lassen, konstituert direktør i Difi

19:30  Slutt – middag for seminardeltakerne


* Temaet for Mangsets foredrag vil bli grundigere drøftet i en artikkel med tittelen "Hva er det toppbyråkrater er så flinke til? Om utdanning, kompetanse og meritokrati i europeisk forvaltningselite." Denne inngår i en bokserie, som lanseres i forbindelse med grunnlovsjubileet.

Om seminaret – bakgrunn og innhold

Er det noen forskjell på byråkratisk rasjonalitet og byråkraters rasjonalitet?

Finnes det en en egen offentlig ledelsesmodell, til forskjell fra ledelse av frivillige organisasjoner og private bedrifter, koblet til demokratiet som styringssystem?

Statsforvaltningen lever i et konstant krysspress mellom krav om faglig uavhengighet og lojalitet til politisk ledelse. Det påligger politisk og administrativ ledelse et ansvar for å balansere disse hensynene i sitt lederskap når forvaltningen skal håndtere sine samfunnsoppgaver.

Samtidig kan den politiske styringen av departementene stå i strid med kravet om at beslutningstagerne skal være rasjonelle aktører: Klassisk ledelsesteori stiller krav til ledelse og styring som ikke nødvendigvis er forenelige med de prinsipper og den praksis politisk ledelse er tuftet på.

Mens rasjonelle ledere generelt forventes å basere sine strategier og avgjørelser på faglige råd og grundige utredninger fra organisasjonen de leder, henter den politiske ledelse av departementene mye av sin informasjon og mange av sine mål fra sidelinjen: fra partiprogrammene, fra regjeringskollegiet og fra sitt mandat som politikere. Deretter treffer de beslutninger som i varierende grad involverer virkemidler så vel som overordnede strategier og politiske mål.

Skal staten ledes rasjonelt, krever det et bevisst forhold til hvor politikken begynner og slutter, og hvor faglig ledelse tar over. Det krever også en avklaring av hvorvidt forvaltningens virkemidler velges på bakgrunn av politiske mål. Hvordan kan og bør toppledere handle dersom det treffes beslutninger som man ikke kan stå inne for? Hvilke institusjonelle endringer må til for å sikre at rasjonell ledelse også legger til rette for gjennomføringskraft og -tempo i forvaltningen?

Mangsets innlegg vil basere seg på et pågående forskningsprosjekt om kunnskap og ferdigheter blant ledere i sentralforvaltningen i Norge, Frankrike og Storbritannia. I sitt innlegg vil hun benytte den internasjonale sammenligningen som et analytisk verktøy for å diskutere:

  • Hva er faglighet i offentlig forvaltning?
  • Er det noen forskjell på byråkratisk rasjonalitet og byråkraters rasjonalitet?

Grindheims innlegg vil være basert på en kombinasjon av erfaringer han har opparbeidet seg etter åtte år som ansvarlig redaktør for Stat & Styring og forsker på offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner. Han vil diskutere to  problemstillinger i sitt innlegg:

  • Finnes det en egen offentlig ledelsesmodell, til forskjell fra ledelse av frivillige organisasjoner og private bedrifter, koblet til demokratiet som styringssystem?
  • Hvor mye åpenhet kan vi kreve av den offentlige forvaltningen i et demokrati, og hvilken rolle har ledelsen av offentlige virksomheter for å sikre befolkningen innsyn og kontroll med forvaltningen?

Om bidragsyterne

Marte Mangset er postdok ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og tilknyttet Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er også tilknyttet Centre de sociologie des organisations (CNRS/Sciences Po) i Paris. Mangset er utdannet sosiolog med mastergrad fra Sciences Po i Paris, hovedfag fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad fra Universitetet i Bergen og Sciences Po i Paris. Hun har jobbet lenge med internasjonale komparative studier av kunnskap og ferdigheter, dels i høyere utdanning, dels i offentlig forvaltning.

Jan Erik Grindheim er ansvarlig redaktør for Stat & Styring, leder av Europabevegelsen og faglig koordinator for etter- og videreutdanningsprogrammet "Policy-analyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk," ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Grindheim er utdannet statsviter, med doktorgrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Han er en profilert akademiker med hovedfokus på europeisk politikk og EU, frivillige organisasjoner og norsk offentlig forvaltning.

Harald Rensvik var departementsråd i Miljøverndepartementet fra 1996 til 2011. Han er er utdannet sivilingeniør fra NTH. Tidligere arbeidet  han i Statens forurensningstilsyn og var direktør der i ca 10 år. Rensvik var også i en toårsperiode statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartement. Han er nå spesialrådgiver i Miljøverndepartementet.

Vivi Lassen er konstituert direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Hun er cand.jur fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra arbeidet med fornying og effektivisering av offentlig sektor.  Lassen har vært avdelingsdirektør i Statskonsult og assisterende direktør i Difi.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Ledelse, Forvaltningspolitikk
Publisert 27. sep. 2013 13:27 - Sist endret 15. nov. 2013 11:02