Demokratieffekt og rolleforståelse

I mange land er demokratiet under press. Hva kjennetegner disse landene, hva er de viktigste truslene mot demokratier i dag og hvilken betydning har forvaltningen for å ivareta et robust demokrati?

Demokratieffekt og rolleforståelse

Autoritære populister har fått markant økt oppslutning ved valg og kommet til makten i en rekke etablerte demokratier. I dette seminaret vil vi se på trender i utviklingen av demokratiet både i Norge og Europa. Har dette betydning for hvordan forvaltningen bør definere sin rolle?

Målgruppe

Arrangementet er lukket og det sendes ut invitasjon. Målgruppen er toppledere i Partnerforums virksomheter. I tillegg vil dekaner og ledelsen ved UiO og BI delta.

Program:

14:45 Enkel bevertning

15:00 Velkommen ved møteleder Åse Gornitzka, prorektor UiO

 • Demokratimål og demokratiprosesser ved Carl Henrik Knutsen, professor i statsvitenskap, UiO

  • Hva er trendene i utviklingen av demokratiet langs ulike dimensjoner?

  • Hvilke eksempler har vi på at utøvende myndighet bygger ned de andre myndighetene og gradvis konsentrerer makten hos presidenten/statsministeren? 

  • Hvilken betydning har en velutviklet statsforvaltning for demokratisk overlevelse?

 • Avdemokratiserings- og rettstatskrise i EU ved Nick Sitter, professor i rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI       

  • Avdemokratiseringen i Ungarn og Polen – er dette isolerte hendelser, eller en europeisk trend? Fokus på årsaker til avdemokratiseringen, og dens begrensninger

  • I hvilken grad er avdemokratisering en sikkerhetsutfordring for EU og Norge? Fokus på sammenhengen mellom demokrati og fred. 

  • EUs veivalg – hva kan EU gjøre for å håndtere demokrati- og rettstatskrisen? Fokus på EUs (og Norges) handlingsrom og mulige strategier.
                                   

 • Desillusjonerte velgere og populister – hvilken betydning får det for svekkelser av demokratiet? ved Cathrine Thorleifsson, forsker ved senter for ekstremismeforskning, UiO

  • I mange land er demokratiet under press. Autoritære populister har  fått  markant økt oppslutning ved valg og kommet til makten i en rekke etablerte demokratier.  Hva drivere velgere til å støtte partier og bevegelser som fremmer forakt for demokratiske prosesser, vitenskap og liberale verdier? 

  • Hvilke globaliserte kriser skaper avmakt og misnøye i en hyperforbundet verden? 

  • Og hvordan (mis)brukes sosiale medier i spredning av destabiliserende desinformasjon og forvitring av felles offentlighet?

    

 • Korte kommentarer fra:

  Tobias Bach, professor i statsvitenskap, UiO: Forvaltningens rolle i gjennomføringen av vedtak fattet i folkevalgte organer

  Astrid Meland, politisk kommentator VG
   

 • Panelsamtale mellom alle bidragsytere med mulighet for spørsmål fra salen.

17:00 Servering av fingermat, mingling, videre diskusjon.

(Mer spesifisert informasjon om innleggene oppdateres fortløpende.)
 

 

Om innlederne

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, øyenbryn.Carl Henrik Knutsen er professor i statsvitenskap ved UiO med forskningsinteresser som inkluderer regimeendring og stabilitet, komparativ politisk økonomi, de økonomiske effektene av politiske regimetyper og institusjoner, og autokratisk politikk. Han har publisert en rekke tekster om demokrati og demokratiutvikling, og har nylig utgitt boken Demokrati og diktatur.

 

 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, øyenbryn.Nick Sitter er professor i rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI hvor han blant annet jobber med komparativ europeisk politikk, europeisk integrasjon og internasjonal politisk økonomi. Han er også professor i offentlig politikk ved Central European University og Research Associate ved LSE's Centre for Analysis of Risk and Regulation.

 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, øyenbryn.Cathrine Thorleifsson er forsker ved C-REX Senter for Ekstremismeforskning, og har en doktorgrad i politisk antropologi fra LSE. Hun har publisert flere bøker og fagartikler om nasjonalisme, populisme, identitet og globalisering med utgangspunkt i feltarbeid i Israel og Europa, og forsker nå på hvordan antisemittiske og anti-muslimske forestilinger blir transnasjonalt produsert og sirkulert mellom ytre høyre aktører. 

 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, hake, øyenbryn.Tobias Bach er professor ved Institutt for statsvitenskap, seniorforsker ved ARENA Senter for Europastudier, begge ved Universitetet i Oslo. Han forsker på reformer i offentlig sektor og forholdet mellom politikk og forvaltning.

 

 

 

 

Om Partnerforums topplederseminar

Målsettingen er å skape dialog omkring viktige tema for velferdsstaten, og oppmerksomheten er rettet mot utfordringer for politikk- og virkemiddelutforming. Partnerforum har en rolle som tverrsektoriell brobygger mellom akademia og forvaltning og ønsker med dette å bidra til nettverksbygging og dialog omkring sentral tematikk knyttet til forskning og forvaltning.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med Partnerforums sekretariat dersom du har spørsmål, ønsker eller innspill til samarbeidet.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Forvaltningspolitikk, forskning, Populisme
Publisert 29. nov. 2021 14:10 - Sist endret 31. mai 2022 11:08