English version of this page

UiOs likestillingspolitikk

Arbeid med likestilling er definert som et strategisk anliggende for universitetet. UiO har forpliktet seg til å ha likestilling som et bevisst element i all sin virksomhet.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Likestilling handler om demokrati og grunnleggende menneskerettigheter, men også om kvalitetet på vår virksomhet og om UiOs legitimitet i samfunnet.

Likestilling er både et mål og en prosess som innebærer at:

  • UiO bevisst fremmer en organisasjonskultur og et arbeids- og læringsmiljø som er inkluderende og rettferdig.
  • undervisning, fagstrategi og insentivordninger utformes slik at det gir kvalifiserende kandidater og forskere like stor mulighet til å utfolde sitt talent.
  • UiO bedriver en aktiv rekrutteringspolitikk som utjevner skjev kjønnsseleksjon og indirekte diskriminering.
  • fordelingen av ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger speiler kjønnsfordelingen i rekrutteringsgrunnlaget til de ulike stillingsnivåene.

1. Policydokumenter

UiOs likestillingspolitikk er forankret i: 

2. Ressurser og organisering av arbeidet

For å oppnå målene satt i tiltaksplanen, er det dedikerte ressurser til arbeidet i flere deler av UiO:

  • Universitetsstyret bevilger midler årlig til sentralt og lokalt likestillingsarbeid.
  • Flere av UiOs enheter har også egne øremerkede midler til lokalt likestillingsarbeid.
  • UiOs likestillingsrådgiver har ansvar for oppfølging av UiOs tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering.
  • Koordineringsgruppe for likestilling ledes av prorektor Åse Gornitzka. Gruppens hovedoppgave er å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet ved UiO. Gruppen går også gjennom budsjett og regnskap for UiOs likestillingsmidler årlig.

3. Kunnskapsgrunnlag

Likestillingsrapporten

UiO rapporterer på sitt likestillingsarbeid i henhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Dette gjøres årlig i UiOs virksomhetsrapportering. I forlengelsen av denne utarbeides det en egen likestillingsrapport som gir et bredt overblikk over status og arbeidet med å fremme likestilling og kjønnsbalanse ved Universitetet i Oslo.

Status for kjønnsbalanse ved UiO

Nøkkeltall for UiO hentet fra DBH.

Andel kvinner og menn i professorstilling (SKO1013)
Institusjon 2021
Årsverk kvinner (%) Årsverk menn (%)
Universitetet i Oslo 34,8 65,2
Andel kvinner og menn i førsteamanuensisstilling (SKO1011)
Institusjon 2021
Årsverk kvinner (%) Årsverk menn (%)
Universitetet i Oslo

48,8

51,2
Andel kvinner og menn i faglige lederstillinger (SKO1474 Dekan og SKO1475 Instituttleder)
Institusjon 2021
Årsverk kvinner (%) Årsverk menn (%)
Universitetet i Oslo 48,2

51,8

Kartlegginger av likestillingssituasjonen ved UiO

UiOs likestillingsarbeid er basert på kartlegging av likestillingssituasjonen i vår virksomhet.

4. Kompetanseheving og tiltak

Mangfold, likestilling og kjønnsbalanse

Arbeid mot trakassering og seksuell trakassering

Lokale likestillingstiltak

Publisert 25. nov. 2021 10:54 - Sist endret 25. apr. 2022 16:47