40-gruppe – Idéhistorie (40IDE1)

Om emnegruppen

Idéhistorie er et historisk studium som tar for seg menneskets tenkning. Idéhistorie omfatter studiet av store og viktige verk innenfor religion, filosofi og vitenskap som har skapt vår kultur, og som har bestemt eller som uttrykker våre oppfatninger om oss selv, om Gud og naturen, om samfunnet og historien. Målet er å nå innsikt i tenkningens rolle i den historiske forandringsprosessen, og spesielt å avklare de idémessige forutsetningene for vår egen tids kultur og måte å leve på.

Utvider du emnegruppen ved å velge religionsemner som dine frie emner kan du dekke fagkravet for fagdidaktikk i religion og etikk (minimum 30sp religionsemner). Les mer om skolefag ved det humanistiske fakultet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført denne emnegruppen skal du kunne:

  • forstå hvordan mennesker i ulike epoker tenker forskjellig
  • knytte ideene/forestillingene (om Gud, menneske, natur, samfunn og historie) og endringene i dem til de enkelte epokers tenkesett
  • redegjøre for og diskutere hvordan ideene/forestillingene påvirkes, endres og artikuleres i møtet med bestemte tradisjoner, spesifikke temaer eller sjangere

Emner i emnegruppen

Du velger ett av følgende to innføringsemner:
I tillegg velger du 20 studiepoeng blant følgende: 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Studier under utfasing hvor emnegruppen kan inngå:

Annet

Er du tatt opp høsten 2014 eller tidligere, vil du kunne dekke kravet til de obligatoriske innføringsemnene på 1000-nivå slik det er beskrevet på instituttets side for overgangsordninger.