HIS2150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler utviklingen i Europa og særlig i Italia i perioden 1300-1550 (senmiddelalderen) med henblikk på religion, politikk og kultur, samt sosiale og økonomiske forhold. Begrepet «renessansen» står sentralt i emnet, og må forstås i et bredt perspektiv som omfatter flere sider av Europas utvikling. Emnet tar for seg betydningen av renessansen som Europas vei til moderniteten. Det blir særlig lagt vekt på framveksten av en sterk fyrstemakt/stat. Vi skal drøfte rollen til både krig og diplomati i utformingen av det moderne Europa, og maktspillet på det europeiske kontinentet som banet veien til nye maktpolitiske hierarkier. Vi skal drøfte reformasjonens nye ideer om forholdet mellom Gud og mennesket, og konflikten mellom kirke og stat. Den økonomiske utviklingen i Europa og særlig i Italia i senmiddelalderen vil gi oss anledning til å diskutere påstanden om utviklingen av en kapitalistisk ånd på den tiden. Vi skal også drøfte de økonomiske konsekvensene for Europa, og spesielt for middelhavsregionen, av oppdagelsen av Amerika. De intellektuelles nye syn på menneske, samfunn og natur vil være et sentralt tema. Vi skal i denne sammenhengen utdype forholdene som førte til den kulturelle og kunstneriske blomstringen, først i Italia, og deretter i resten av Europa.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om viktige begivenheter i perioden ca. 1300-1550. De skal også tilegne seg kunnskap om renessansens kultur og tenkning, og dens betydning for Europas utvikling. De skal gjennom lesning av originalverker utvikle evnen til å tolke fortidige tekster i et historisk perspektiv. To tekster vil bli grundig analysert: Fyrsten av Niccolò Machiavelli og Utopia av Thomas More. Begge står som eksempel på moderne tenkning i renessansetiden.

Sentrale temaer i dette emnet:

 • Overgang til moderne tider i Europas historie. Hva betyr modernitet?
 • Renessansens betydning i vestens utvikling
 • Oppbygging av den moderne staten i Europa: byrepublikker, fyrstestater og territorielle stater. Hva kjennetegnet den moderne staten i senmiddelalderen?
 • Økonomisk utvikling fra føydalisme til entreprenørskap
 • De oversjøiske reisene
 • Kirkestatens makt og rolle i Europas historie
 • Reformasjonen
 • Kultur og kunst i renessansetid

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du ha tilegnet deg:

 • kunnskap om hovedtrekkene i europeisk historie i senmiddelalderen
 • kunnskap om begrepene «renessanse» og «modernitet», samt kunnskap om ulike tolkninger av disse begrepene
 • evne til å bruke kunnskapen om fortiden til bedre å forstå samtiden
 • evne til å utdype innsikt i noen problemstillinger (f. eks.: Hvorfor ble den politiske makten etter hvert sentralisert i de italienske bystatene/byrepublikkene? Har kapitalismen sine røtter i senmiddelalderen? Hvorfor var det først Italia som opplevde en usedvanlig kunstnerisk blomstring i overgangen fra 1400- til 1500-tallet?)
 • evnen til å lese originaltekster som drøfter politiske teorier eller politiske ideer, og sette dem inn i en historisk kontekst
 • ferdigheter i å presentere fagstoffet muntlig ved å debattere med medstudenter
 • ferdigheter i å presentere fagstoffet skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. 
 • Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.
 • Vi forutsetter at studentene har gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Emnet undervises i en kombinasjon av 9 forelesninger i Oslo og 4 seminarer (à 2 timer) i Italia ved Det norske instituttet i Roma. Oppholdet i Roma består av fire/fem utflukter til bestemte steder av særlig interesse og et foredrag med en ekspert fra det akademiske italienske miljøet. Studenter som ikke deltar på ekskursjonen, vil få tilbud om seminarundervisning i Oslo. Studentene må selv dekke utgifter i forbindelse med reisen. Mer informasjon vil bli gitt i undervisningen.

 • Studieturen til Roma er ikke obligatorisk, men vil bidra vesentlig til en dypere forståelse av emnet.
 • Alle studenter skal skrive en obligatorisk kvalifiseringsoppgave
 • For alle studenter vil det være obligatorisk muntlig aktivitet i løpet av seminarene, enten i Oslo eller i Roma.
 • Det forventes at studentene er til stedet i timene og deltar aktivt. Seminarene både i Roma og i Oslo har obligatorisk oppmøte på to av fire ganger.

Obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave:

 • Oppgaven skal være på seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Den vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. 
 • Du får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes grunnet faglige kriterier, får du 1 uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om den reviderte oppgaven kan godkjennes.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke oppfyller de formelle kravene, får du ikke mulighet til å levere revidert versjon.

Det er ditt ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Råd og tips til kvalifiseringsoppgaven

Obligatorisk muntlig kvalifisering:

 • Studentene vil bli bedt om å presentere enkelte temaer fra pensumlitteraturen til medstudenter og faglærer i løpet av seminarene i Roma eller i Oslo.  
 • Studentene får muntlig tilbakemelding på oppgaven.

Du må bestå både den muntlige aktiviteten og den skriftlige kvalifiseringsoppgaven for å kunne avlegge eksamen i dette emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

HFs retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen. Den obligatoriske muntlige aktiviteten og kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensoppgaven publiseres i Inspera. Eksamensoppgaver som er blitt gitt tidligere, finner du her: Eksamensoppgaver

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Levering:

 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf.
 • Studentene er selv ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Deler av undervisningen vil foregå som ekskursjon til Roma i uke 17.

Undervisningsspråk

Norsk