Kort om emnet

Fra høsten 2019 velger du tema og veileder for masteroppgaven det andre semesteret. I masterkatalogen finner du oversikt over veiledningstilbudet ved IAKH.

Tema for masteroppgaven velges i samråd med en veileder og må være godkjent av denne. Oppgaven skal være et individuelt arbeid, som kan bygge på egne kildestudier eller være en historiografisk analyse. Det er også mulig å skrive fagdidaktiske oppgaver.

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i historie, og tas i masterstudiets to siste semestre.

Hva lærer du?

 • formulere en problemstilling og fordype seg i et avgrenset emne
 • velge ut, samle inn og vurdere kilder for å belyse en spesifikk historisk problemstilling, og på bakgrunn av dette analysere store informasjonsmengder
 • presentere dine analyser i et klart og tilgjengelig språk
 • beherske historisk kildekritikk og metodelære, og kunne anlegge ulike teoretiske perspektiver på historiske temaer
 • utvikle, avgrense og formulere et større selvstendig forskningsarbeid som bygger på egne resonnementer og argumentasjon
 • forholde deg aktivt og kritisk til tidligere forskning
 • være fortrolig med historiefagets forskningsetiske normer, og følge akademiske regler for kildebruk og referanser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak til masterprogrammet i historie. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 Alle emnene i graden skal være bestått senest semesteret før masteroppgaven leveres, med unntak av eksamen i de to realhistoriske emnene som kan avlegges samme semester som oppgaven leveres.

Overlappende emner

Undervisning

Masteroppgaven skrives under individuell veiledning. Studenten inngår avtale om veiledning allerede første semester av masterstudiet. Frist for å levere søknad om veileder for nye masterstudenter er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret. Skjemaet leveres til ekspedisjonen, Niels Treschows hus, 4. etasje, rom 409.

Veilederen er normalt fast ansatt ved historieseksjonen IAKH. Det er under bestemte vilkår mulig å søke om en veileder utenfor instituttet. Veileder og student møtes jevnlig for å drøfte problemstillinger knyttet til arbeidet med masteroppgaven. Det er obligatorisk med veiledning på masteroppgaven i historie.

Veileders hovedoppgaver er:

 • å gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling
 • å drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • å gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
 • å drøfte opplegg og gjennomføringen av framstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon, etc.)
 • å holde seg orientert om progresjonen i mastergradsstudentenes arbeid

Se mal for veiledningskontrakten for både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet.

Studentene oppfordres til å delta aktivt i det faglige miljø og ha kontakt med flere enn veileder i arbeidet med masteroppgaven.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet innleveringssemesteret:

For å kunne levere oppgaven må kandidaten fylle inn opplysningsskjema til eksamen innen 1. oktober ved innlevering av oppgave i høstsemesteret og innen 1. mars for innlevering av oppgave i vårsemesteret.

Opplysningsskjemaet skal inneholde et resymé av oppgaven og veileder skal være kjent med at du leverer inn nettskjemaet. 


Formelle krav til masteroppgaven

Masteroppgavens omfang skal være mellom 70 og 120 sider. Eventuelle vedlegg og litteraturlisten medregnes ikke i disse. En side regnes til 2300 tegn (uten mellomrom) med halvannen linjeavstand i en standard skrifttype (eks. Times New Roman).

Masteroppgaven skal ha en forside. Denne skal inneholde oppgavens tittel, navn på forfatter, år og semester for innlevering og navn på institutt (Institutt for arkeologi, konservering og historie, IAKH) og universitet (UiO).

For mer informasjon, se regler og retningslinjer for masteroppgaven i historie.

Innleveringsfrist for oppgaven settes til første halvdel av mai i vårsemesteret, og første halvdel av november i høstsemesteret. Dato kunngjøres på emnets semesterside.

Innlevering

Masteroppgaven skal leveres i DUO, i Inspera og i fysisk (innbundet) format innen fristen (eksamensdato) som står på semestersiden.

Når oppgaven er klar for innlevering, må du konvertere oppgaven til en PDF-fil. Oppskrift for konvertering til PDF.

Trykk av masteroppgaven:

 • oppgaven skal leveres ferdig trykket og innbundet i tre eksemplarer på ekspedisjonskontoret innenfor åpningstiden (4. etasje Niels Treschows hus).
 • Instituttet dekker kostnaden for trykk av sju eksemplarer av oppgaven i svart/hvitt med inntil tre fargesider dersom den trykkes av universitetets trykkeri Reprosentralen.
 • oppgaven må lastes opp til Reprosentralen tre hele virkedag før leveringstidspunktet (fire ved høysesong, se Reprosentralens sider.)
 • Instituttet vil sende ut nødvendig informasjon i forbindelse med bestilling av trykk før innlevering.
 • Velger man å trykke oppgaven privat dekker instituttet ikke kostnadene.

Informasjon om fremgangsmåte for trykk hos Reprosentralen.

Opplasting i DUO:

 • Før du leverer oppgaven fysisk på ekspedisjonskontoret må oppgaven i sin helhet, samt et sammendrag, lastes opp i DUO, Digitale utgivelser ved UiO. Dette gjøres via StudentWeb.
 • OBS! Fra høsten 2019 må masteroppgavene også leveres i Inspera
 • Ved endt innlevering i StudentWeb får studenten en kvittering som bekrefter innleveringen. Denne må vises ved innlevering av oppgaven til instituttet
 • studenter på masterprogrammet i historie må fylle ut og levere skjemaet for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål: bokmål/nynorsk (gjelder ikke lektor)
 • instituttet gir beskjed til Utdanningsvitenskapelig Fakultet om hvilke lektorstudenter som har levert.


Eksamen: Skriftlig(oppgaven) og muntlig eksamen

 • Eksamenskommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én er ekstern.
 • Veileder er ikke med i kommisjonen.
 • Kommisjonen setter først karakter på det skriftlige arbeidet, som offentliggjøres før den muntlige eksamenen.
 • Kandidaten vil dagen før muntlig eksamen få en kort begrunnelse for karakteren som er satt på den innleverte oppgaven fra kommisjonen.
 • Muntlig eksamen vil ha en varighet på om lag 45 minutter.
 • Kandidatens prestasjon kan brukes av kommisjonen til å justere karakteren som er satt på den skriftlige oppgaven dersom kandidatens skriftlige arbeid er vurdert til bestått resultat og ligger på vippen mellom to karaktertrinn.
 • Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen.

Planen for avvikling av muntlig eksamen gjøres kjent dagen før skriftlig sensur kunngjøres. Perioden for muntlig eksamen starter samme dag som sensur kunngjøres. For mer informasjon, se semestersiden.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for master i historie

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapporter

Annet

Se masterkatalogen på programsidene for masterstudiet i historie med forslag til tema og oversikt over veilederne ved historieseksjonen.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk