KONS4036 – Konservering av organisk materiale I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg de teoretiske og praktiske sider ved inngripende konservering av alle typer museumsgjenstander som inneholder tre og arkeologisk tekstil.

Emnets formål er å gi studentene mulighet til å utvikle dyptgående forståelse av de viktigste prinsipper og metoder innen konservering av tre og arkeologisk tekstil, samt å opparbeide seg grunnleggende praktiske ferdigheter i behandlingen av denne type gjenstander.

Temaer som gjennomgås er de kjemiske og fysiske egenskaper til tre og tekstil, de forskjellige nedbrytningsprosesser som kan finne sted og hvordan de vil påvirke disse materialer samt diagnostiske metoder for å bedømme tilstand, årsaker, omfang og å anslå fremtidig stabilitet.

Videre undervises det i en rekke metoder og materialer for rengjøring, stabilisering, konsolidering og eventuelt rekonstruksjon av treverk og arkeologisk tekstil. Betydningen av forskning og konserveringsetikk blir vektlagt gjennom hele kurset.

Emnet bygger på KONS3060 – Gjenstandsteknologi, KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold og KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) / KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført).

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet, er det forventet at studentene skal være i stand til å:

  • Forstå de kjemiske og fysiske egenskapene til tre og tekstil
  • Skille mellom fenomener som skyldes produksjonsmetoder og forandringer av materielle egenskaper forårsaket av naturlig aldring eller bruk av gjenstanden
  • Anvende et hierarki av diagnostiske metoder for å forklare og dokumentere ulike strukturelle skadetyper, årsaker, nedbrytningsprosesser og deres omfang
  • Utarbeide en konserveringsstrategi basert på resultater fra forundersøkelser og i henhold til etiske konserveringsprinsipper
  • Problematisere og diskutere foreslått behandling i forhold til relevant litteratur
  • Utføre behandlingen og tilpasse tilnærmingen hvis nødvendig
  • Begrunne ulike behandlingstiltak og evaluere resultatet
  • Kommunisere samtlige resultater ved å benytte akademisk terminologi og fremstillingsform

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er bare tilgjengelig for masterstudenter på Gjenstandskonservering (studieretning).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på 40-gruppe – Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) og  40-gruppe – Konservering,grunnkurs (40KONS) (nedlagt) eller  80-gruppe – Kulturarv og bevaringskunnskap (80KUBE).

Gode leseferdigheter i norsk og engelsk

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KONS4032 – Konservering av organisk materiale (nedlagt)

Undervisning

Emnet går over ett semester og undervises i form av seminarer, forelesninger, lab-øvelser og ekskursjoner med tema museer som arbeidsplass. I tillegg til det teoretiske aspektet, består kurset av en stor praktisk del hvor studentene skal arbeide med gjenstander både under veiledning og selvstendig.

Undervisningen i emnet er svært viktig og det er påkrevd at studentene møter på minst 75 % av undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappevurdering. Se Informasjon om mappens innhold og formelle krav

Mappen leveres digitalt i Inspera. Mappen skal leveres i ett samlet pdf-dokument, og kandidatnummer føres opp på hver side som topptekst.

Sensorveiledning høsten 2019

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterkriterier for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2008

Eksamen

Annenhver høst fra 2008

Undervisningsspråk

Norsk