ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inngår som del av det ordinære virket til Klassisk Seminar, et diskusjonsforum for forskning innenfor antikken / klassiske språk med fremlegg av masterstudenter, stipendiater, fast ansatte, samt norske og internasjonale gjesteforelesere.

Hovedhensikten med emnet er utarbeidelse av prosjekt til masteroppgaven. I samråd med veileder utvikler du og legger fram en prosjektbeskrivelse for din masteroppgave til faglig diskusjon. De øvrige seminarene vil være eksempler på typiske forskningsprosjekter innenfor antikken/ klassiske språk som skal gi deg en idé om den antikkvitenskapelige konteksten ditt prosjekt inngår i.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kan du formulere og avgrense en konkret problemstilling til en masteroppgave i gresk eller latin.
  • kan du delta i diskusjoner av egen forskning innenfor rammen av din masteroppgave.
  • kan du delta i diskusjoner av andres forskning.
  • har du fått innblikk i ulike typer av forskning på feltet gresk og latinsk filologi i vid forstand (for eksempel språklige, litterære, edisjonsfilologiske, historiske studier osv.).
  • har du kunnskap om ulike teorier og metoder innen antikkfaglig forskning og hvordan du anvender noen av disse i ditt eget prosjekt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du må ha opptak til Klassiske språk (master - to år) for å ta dette emnet.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Du må ta emnet før du skriver masteroppgaven, det vil si normalt i tredje semester av masterstudiet.

Overlappende emner

Undervisning

Våren 2021: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Klassisk seminar går hvert semester med minst sju møter per semester. Programmet for Klassisk seminar finner du på IFIKKs nettsider for faste seminarer.

Arbeidet fram mot fremlegg av prosjektet og innlevering av endelig prosjektbeskrivelse skal skje under veiledning.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Deltakelse på Klassisk seminar. Du må møte på minst 70 % av semesterets seminarer. OBS: Kravet til oppmøte utgår høsten 2020 og våren 2021 grunnet korona-situasjonen.
  • Presentasjon av ditt tiltenkte masterprosjekt på Klassisk seminar (gjennomføres om nødvendig digitalt i Zoom e.l. høsten 2020 og våren 2021)

Eksamen

Semesteroppgave i form av prosjektbeskrivelse for masteroppgaven (5-10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet tittelside og bibliografi). Prosjektbeskrivelsen skal inneholde presentasjon av problemstilling og tema for masteroppgaven, forskningshistorie og bibliografi. Diskusjonen etter din presentasjon på Klassisk seminar skal også innarbeides i prosjektbeskrivelsen.

Prosjektbeskrivelsen skal Ieveres i Inspera innen 15. desember (i høstsemesteret) / 15. juni (i vårsemesteret). Du plikter å gjøre deg kjent med innlogging og innlevering i forkant av innleveringsfristen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk