FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi

Kort om emnet

Hovedarbeidet i masterstudiets oppgave-variant utgjøres av en mastergradsoppgave på 60 studiepoeng. Mastergradsoppgaven skal ta utgangspunkt i kompetanse opparbeidet gjennom tidligere gjennomførte emner i filosofi eller et emne studenten følger første semester av oppgavearbeidet. Studenten kan selv velge problemstilling, men det tas forbehold om at kompetent veiledning kan skaffes innenfor rammen av programmets tilgjengelige ressurser. Oppgaven skal ha et omfang på 50-100 sider (en normalside er på 2300 tegn).

Hva lærer du?

Oppgaven skal være et selvstendig faglig arbeid der studenten utarbeider og besvarer en faglig problemstilling. Studenter vil dermed lære:

 • å avgrense et passende problemområde
 • å utarbeide en fruktbar problemstilling
 • å finne, forstå og forholde seg kritisk til relevant tidligere forskning
 • å analysere og argumentere på et presist og filosofisk vis
 • å bli fortrolig med det av fagfeltets metodiske og teoretiske rammeverk som er relevant for oppgaven.

Etter endt mastergrad skal studentene være i stand til å produsere artikler som kan være kandidater for publikasjon i filosofiske tidsskrifter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til Filosofi (master - to år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FIL4080-Oppgaveseminar i filosofi. Prosjektbeskrivelsen må være bestått senest semesteret før du leverer oppgaven.

Undervisning

Undervisningen gis i form av individuell veiledning. Du har krav på 18 veiledningstimer.

Generelt om tildeling av veileder og generelt om rettigheter og plikter for student og veileder i masterveiledningen finner du på instituttets sider om masteroppgaven.

Du får tildelt veileder på grunnlag av at du har levert en beskrivelse av ønsket tema for oppgaven i FIL4081 – Filosofisk metode og praksis som vi anbefaler alle å ta i første semester.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

 

 • Omtrent midtveis i vårsemesteret, vil det bli arrangert et seminar der studenter i sitt andre semester presenterer prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven muntlig. I forkant av seminaret, vil alle bli bedt om å sende inn et skriftlig utkast til prosjektbeskrivelsen. Den endelige versjonen leveres så inn i etterkant, og vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent. Man arbeider med prosjektbeskrivelsen etter at man får tildelt veileder i begynnelsen av 2. semester. (Dette gjelder for studenter med opptak til programmet fra og med høsten 2019).
 • I slutten av andre semester må du levere framdriftsrapport for de 10 studiepoengene du har jobbet med oppgaven det semesteret samt det videre arbeidet. Mer informasjon om dette samt nøyaktig frist vil bli lagt ut senere. Merk at dette gjelder for studenter med opptak til programmet fra og med høsten 2014.
 • Fristen for å levere fremdriftsrapport vårsemesteret 2019 er 17. juni kl. 14.00.
 • For masterstudenter som er i sitt tredje semester vil det bli arrangert et fremleggingsseminar i tilknytning til FIL4090. Hver student legger frem en tekst fra masteroppgaven (25 minutter), med en kommentator (10 minutter) og generell diskusjon. Hver student er dermed ansvarlig for en presentasjon og en kommentar på en annens arbeid. Dette er en obligatorisk aktivitet og godkjent fremlegg samt kommentar er en forutsetning for å få levert masteroppgaven sin. Merk at dette gjelder for studenter med opptak til programmet fra og med høsten 2013.

Høsten 2020 er 5.og 6. november holdt av i forbindelse med fremleggingsseminaret .

Eksamen

Eksamen består av:

 • masteroppgaven (50-100 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste)
 • muntlig eksamen (30-45 minutter)

Muntlig eksamen finner normalt sted innen utgangen av semesteret. Innkalling til muntlig eksamen får du via studente-post ved UiO.

Frist for innlevering av masteroppgaven er:

 • 15. november i høstsemesteret
 • 15. mai i vårsemesteret

Dette er det vi kaller garantifristene, men oppgaven kan leveres helt frem til 15.12. i høstsemesteret og 15.6. i vårsemesteret. Les mer om dette her.

Trekkfristen er 1.12 i høstsemesteret og 1.6. i vårsemesteret.

Mer om innlevering og muntlig eksamen finner du på instituttets nettsider om masteroppgaven.

En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.6 (5).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Masteroppgaven vurderes normalt av en intern faglærer (som ikke er veileder) og en ekstern sensor. I noen tilfeller blir det også benyttet to eksterne.

Før muntlig eksamen setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Dersom kandidaten ønsker det, kan denne oppgis av kommisjonen på eksamensdagen rett før muntlig eksamen. Muntlig eksamen fungerer justerende på den karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Endelig karakter settes altså etter en samlet vurdering og blir meddelt til kandidaten når den muntlige eksamen er avsluttet.

Sensorveiledning for masteroppgaven i filosofi

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk