FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi

Kort om emnet

Hovedarbeidet i masterstudiets essay-variant utgjøres av et mastergradsessay på 30 studiepoeng som skal skrives med utgangspunkt i et emne studenten følger, eller har fulgt tidligere i sitt masterstudium, men studenten blir kun vurdert med utgangspunkt i essayet og skal ikke gjennomføre eksamen i eventuelle kurs fulgt det aktuelle semester.

Essayet skal ha et omfang på 25-50 sider (en normalside inneholder ca 2300 tegn).

Generelt om tildeling av veileder og generelt om rettigheter og plikter for student og veileder i masterveiledningen finner du på instituttets sider om masteroppgaven.

Du får tildelt veileder på grunnlag av at du har levert en beskrivelse av ønsket tema for oppgaven i FIL4081 – Filosofisk metode og praksis som vi anbefaler alle å ta i første semester.

 

Hva lærer du?

Oppgaven skal være et selvstendig faglig arbeid der studenten utarbeider og besvarer en faglig problemstilling. Studenter vil dermed lære:

  • å avgrense et passende problemområde
  • å utarbeide en fruktbar problemstilling
  • å finne, forstå og forholde seg kritisk til relevant tidligere forskning
  • å analysere og argumentere på et presist og filosofisk vis
  • å bli fortrolig med det av fagfeltets metodiske og teoretiske rammeverk som er relevant for oppgaven

Etter endt mastergrad skal studentene være i stand til å produsere artikler som kan være kandidater for publikasjon i filosofiske tidsskrifter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Veiledning med obligatorisk innlevering.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

 

  • Omtrent midtveis i vårsemesteret, vil det bli arrangert et seminar der studenter i sitt andre semester presenterer prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven muntlig. I forkant av seminaret, vil alle bli bedt om å sende inn et skriftlig utkast til prosjektbeskrivelsen. Den endelige versjonen leveres så inn i etterkant, og vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent. Man arbeider med prosjektbeskrivelsen etter at man får tildelt veileder i begynnelsen av 2. semester. (Dette gjelder for studenter med opptak til programmet fra og med høsten 2019).
  • I slutten av andre semester må du levere framdriftsrapport for de 10 studiepoengene du har jobbet med oppgaven det semesteret samt det videre arbeidet. Mer informasjon om dette samt nøyaktig frist vil bli lagt ut senere. Merk at dette gjelder for studenter med opptak til programmet fra og med høsten 2019.
  • For masterstudenter som er i sitt tredje semester vil det bli arrangert et fremleggingsseminar i tilknytning til FIL4090/4091. Hver student legger frem en tekst fra masteroppgaven (25 minutter), med en kommentator (10 minutter) og generell diskusjon. Hver student er dermed ansvarlig for en presentasjon og en kommentar på en annens arbeid. Godkjent fremlegg samt kommentar er en forutsetning for å få levert masteroppgaven sin . (Dette gjelder for studenter med opptak til programmet fra og med høsten 2019). Høsten 2020: Fremleggingsseminaret vil finne sted 25. og 26. oktober.

Det er ikke anledning til å levere mastergradsessay uten å ha mottatt veiledning på essayet

Eksamen

Mastergradsessay på 25 - 50 sider.

Muntlig eksamen finner normalt sted innen utgangen av semesteret. Innkalling til muntlig eksamen får du via studente-post ved UiO.

Frist for innlevering av mastergradsessayet er:

  • 15. november i høstsemesteret
  • 15. mai i vårsemesteret

Dette er det vi kaller garantifristene, men oppgaven kan leveres helt frem til 15.12. i høstsemesteret og 15.6. i vårsemesteret. Les mer om dette her.

Trekkfristen er 1.12 i høstsemesteret og 1.6. i vårsemesteret.

Mer om innlevering og muntlig eksamen finner du på instituttets nettsider om masteroppgaven.

Et mastergradsessay som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.6 (5).

Sensorveiledning for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk