IDE2014 – Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I den norske Grunnloven som ble laget på Eidsvoll våren 1814 ble det blant annet slått fast at ”trykkefrihed bør finde Sted” og at ”Frimodige Ytringer, om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand, ere Enhver tilladte” (§100). Siden har ytringsfrihet og en diskuterende offentlighet blitt selvfølgelige bærebjelker i moderne demokratier. Men hva er offentlighet? Og hvordan utviklet tankene om ytringsfrihet seg? Hvorfor skulle ikke jøder ha adgang til riket? Og hva innebærer folkesuverenitet?

Emnet utforsker intellektuelle og institusjonelle forutsetninger for noen av de politiske ideene som ble nedfelt i den norske grunnloven. Det tar for seg utviklingen av en diskuterende offentlighet og av sentrale politiske ideer både i Europa og i Danmark-Norge forut for 1814. Pensum gir historisk oversikt og presenterer ulike teoriretninger i forskningen på utviklingen av offentlighet og politisk tenkning. En del av pensum vies primærtekster som gir ulike eksempler fra offentlighetens og den politiske tenkningens historie, også i Danmark-Norge.

Hva lærer du?

Med fullført emne har du tilegnet deg:

  • kunnskap om idéhistoriske forutsetninger for viktige politiske prinsipper i 1814-grunnloven
  • evne til å redegjøre for ulike teoretiske tilnærminger til offentlighet og ytringsfrihet i historisk perspektiv
  • evne til å lese og analysere primærkilder fra 1700- og 1800-tallet og vise deres historisitet og idéhistoriske betydning

I tillegg får du:

  • utviklet evnen til å skrive idéhistoriske tekster,
  • erfaring med å diskutere fagstoff muntlig i grupper

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600, IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4014 – Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som

  • 10 forelesninger
  • 4 seminarer.

Undervisningsformen krever aktiv deltagelse av deg som student, gjennom innlegg, diskusjon og spørsmål. Vi forventer at du møter forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • muntlig fremlegg i seminarundervisningen

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted"."

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oppgaveteksten vil foreligge på norsk og engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2019

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk