Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvilke typer tenkning er det som har preget intellektuelle i Norge og norske intellektuelle opp igjennom historien? Hvordan har tankestrømninger utenifra blitt tatt opp og tilpasset norske forhold? Historisk sett, hvor «norsk» har norsk tro og tanke vært? Slike spørsmål er sentrale i dette kurset, som gir innblikk i viktige trekk ved norsk idéhistorie fra middelalderen og frem til vår egen tid, med fokus på teologisk, politisk og historisk tenkning. Det vil bli lagt vekt både på idéhistoriske utviklingstrekk og mer konkrete enkeltsaker.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • har du kunnskap om sentrale strømninger i norsk idéhistorie fra middelalderen til vår egen tid
  • kan du redegjøre for ett bestemt tema innen norsk idehistorie og for likheter og forskjeller mellom tenkere som har vært opptatt av dette temaet
  • kan du lese og forstå enkelte norske originaltekster fra middelalderen til vår egen tid
  • kan du sette originaltekstene inn i en idéhistorisk kontekst og diskutere dem
  • kan du presentere fagstoffet skriftlig og kommentere andres tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen i emnet gis gjennom hele semesteret som:

  • 10 forelesninger/seminarer
  • 2 seminarer

Undervisningsformen seminar krever aktiv deltagelse av deg som student. Vi forventer at du stiller forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • utkast til semesteroppgave, minimum 3 sider (2300 tegn per side) som du skal levere i Canvas.
  • opponentkommentarer til to medstudenter

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjente undervisningsaktiviteter er gyldige kun inneværende semester.

Eksamen

Semesteroppgave.

Omfang: 8-10 sider. Eventuelle bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk