Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

I den italienske renessansen realiserer de fremste kunstnerne samtidens idealer i storslåtte billedsykluser og enkeltverk i palasser, villaer og kirker. Historier fra de hellige skrifter, fra antikken og fra samtiden fremstilles og får funksjon av propaganda og ideologi.

Ekskursjonen til Italia foregår i uke 12-13. Detaljert program kommer senere.  

Merk at undervisningsstart for dette emnet er i uke 3.

Hva lærer du?

Emnet gir ferdigheter til å vurdere de sentrale stilistiske, formale og ikonografiske trekkene i renessansens billedkunst i sentral-Italia.

I semesteroppgaven forventes det at du kan presentere og analysere et monument både med hensyn til form, stil og ikonografi. Det forventes også at du kan drøfte monumentet i relasjon til andre monumenter som man lærer om i undervisningen og ved lesning av pensumlitteraturen. Emnet vil også i noen grad berøre teologiske/liturgiske spørsmål knyttet til utsmykningen av kirkerom og kapeller.

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • bli i stand til å lese og utlegge relativt krevende tekster forfattet av internasjonale anerkjente forskere.
  • få kunnskap om noen sentrale monumenters historie og ikonografi, både gjennom lesing av pensum og ved oppsøking av monumentene.
  • erverve deg innsikt i billedkunstens teori, stil, teknikk, ikonografi og funksjon.
  • få mulighet til å utveksle ideer/synspunkter og således øke din forståelse og bedre din formuleringsevne, gjennom diskusjoner ved monumenter og i seminarer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Er du student utenfor UiO eller enkeltemnestudent? Da må du søke om å få bli enkeltemnestudent innen 15. desember 2021. 

Hvis du er student utenfor UiO eller enkeltemnestudent må du i tillegg til å søke om å få bli enkeltemnestudent, sende inn følgende dokumentasjon innen 15. desember:

  • Karakterutskrift
  • Eventuell dokumentasjon på studier inneværende semester som er relevant for opptaket, f.eks. bekreftelse på emner du er meldt til høstsemesteret 2021.
  • Eventuell bekreftelse fra ditt universitet på at du er student på et studieprogram og at KUN2012 kan inngå i din bachelorgrad.

Dokumentasjon sendes til studiekonsulenten for kunsthistorie og visuelle studier.

Rangering av søkere:
Dersom emnet har flere kvalifiserte søkere enn plasser, rageres søkerne etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere.

Dersom du som får tilbud om plass på emnet må du:

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av digitale forelesninger og seminarer. 

Du skal skrive en semesteroppgave der tema for oppgaven velges i samråd med lærer. Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt. i Canvas eller på e-post. Du bør velge semesteroppgavetema så snart som mulig. Utkast til semesteroppgavene vil diskuteres i plenum i seminarer. Studentene blir oppmuntret til å kommentere hverandres utkast og gi hverandre konstruktiv kritikk og råd.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Aktiv deltakelse i forelesning og seminar
  • 5-10 minutters muntlig referat av semesteroppgaven

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2012 er en semesteroppgave.

Omfanget på semesteroppgaven skal være 8 - 12 sider à 2300 tegn (ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste).

Oppgaven skal leveres inn i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgaven. Se informasjon om oppgavelevering i Inspera nedenfor.

Studentene skal skrive en semesteroppgave der tema for oppgaven velges i samråd med lærer. Liste over valgbare eksamensoppgavetemaer blir delt ut av lærer ved første møte, evt. i Canvas eller på e-post.  Alle bør velge semesteroppgavetema så snart som mulig.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Hvis emnet har undervisning i Italia er antall deltakere minimum 5, maksimum 15 deltakere.

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til og fra Italia og opphold i Italia. Det norske institutt i Roma har avtaler med private utleiere som kan kontaktes. Send epost til Mona E. Johansen, post@roma.uio.no for informasjon.

NB! Deltagelse på undervisning i utlandet gir ikke dispensasjon fra obligatorisk aktivitet eller utsatt eksamen på andre emner du måtte være meldt til.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk