KUN2031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet omhandler barokk kunst i Roma på 1600-tallet, med hovedvekt på følgende kunstnere: Bernini, Borromini og Caravaggio.

Hva lærer du?

Studentene får grunnleggende kjennskap til og forståelse av barokk kunst i Roma. Emnet fokuserer på følgende tre sentrale kunstnere og deres kunstnerskap:

  • Bernini
  • Borromini
  • Caravaggio

Studentene blir spesielt oppfordret til å gjennomføre grundige stilistiske og ikonografiske analyser av enkelte verk av Bernini, Borromini og Caravaggio.

Andre barokk-kunstnere blir diskutert, men hovedsakelig for å kontekstualisere og profilere kunstnerskapet til disse tre kunstnerne.

Studentene skal:

  • kunne se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi og ikonologi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshistorie.
  • oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.
  • kunne samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste

Undervisning

Undervisningen skjer i form av digitale forelesninger og seminarer. Vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Muntlig fremlegg

 Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte. Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig det semesteret du gjennomfører den.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2031 er en semesteroppgave.

Tema for oppgaven velges i samråd med lærer. Liste over valgbare oppgavetemaer om Bernini, Borromini og Caravaggio blir delt ut av lærer ved første møte, i Canvas eller via e-post.

Omfanget på oppgaven skal være ca. 7-10 sider à 2300 tegn (uten mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste).

Du skal levere semesteroppgaven i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgaven.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne levere eksamen.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Vær oppmerksom på informasjon om KUN2031 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk