KUN2063 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid er et fordypningsemne som handler om kunstuttrykk i Norge og andre nordiske land etter 1945, slik disse har blitt formulert i et internasjonalt felt der europeiske og amerikanske kunstformer og teorier dominerer. Fordypningen er knyttet til IFIKKs satsningsområde innenfor norsk og nordisk kunst.

Emnet er ikke lagt opp som en kronologisk gjennomgang av kunstens utvikling, men som tematiske områder som blir undersøkt i henhold til mangfoldet av medier og uttrykksformer: fra maleri og skulptur til objekter, installasjoner, konseptuelle uttrykk, video, film etc.

Emnet dekker ikke perioden forstått som en samlet helhet, men konsentrerer seg om mindre tematiske enheter og kunstnerskap.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • opparbeide deg bred kunnskap om de visuelle mediers egenart innen perioden på basis av pensumlitteraturen.
  • kunne redegjøre for modernismens og postmodernismens teoretiske grunnlagsideer.
  • kjenne til tendenser, bevegelser, kunstverk, materialer, teknikker, medier i norsk, nordisk, europeisk og amerikansk modernisme og postmodernisme.
  • ha kunnskap om medienes uttrykksformer, tematikk og fortellerteknikk.
  • få innsikt i utvalgte kunstnerskap.
  • kunne plassere verk og aktører i en teoretisk og politisk kontekst.
  • analysere og sammenligne kunstverk.
  • analysere kunstverk fra denne perioden med utgangspunkt i begrepsapparatet fra pensumlitteraturen.
  • bli kjent med relevante teorier og problemstillinger for periodens kunstproduksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4063 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid

Undervisning

Det vil bli gitt inntil 28 undervisningstimer, bestående av forelesninger og seminar med fremvisning av film, videoklipp etc.

Undervisningen er basert på pensumlisten, men annen relevant litteratur eller visuelt materiale kan bli trukket inn.

Seminarene ledes av faglærer og bygger på studentenes felles samtale og diskusjon. Det anbefales å følge undervisningen der du vil få mulighet til å bli veiledet på og få trening i skriftlig fremstilling og argumentasjon.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Publisering i wiki

Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før innlevering av obligatorisk aktivitet.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk aktivitet er gyldig det semesteret den godkjennes, samt de to neste semestrene det gis undervisning i emnet.

Høstsemesteret 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2063 er en tre dagers hjemmeeksamen.

Oppgaven skal være på 6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før eksamen. Les mer nedenfor og følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Høstsemesteret 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

 

Vær oppmerksom på informasjon om KUN2063 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke høsten 2022

Undervisningsspråk

Norsk