Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i designhistorien fra den industrielle revolusjon til i dag. Det legges vekt på hvordan designpraksis og designideologi er dypt forankret i teknologiske, økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle utviklingstrekk.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • opparbeide deg kunnskap om design som del av kunst- og kulturhistorien.
  • tilegne deg en oversikt over designhistorien i moderne tid og lære å studere design som en del av samfunnsutviklingen.
  • få økt forståelse av design som et sosialt og kulturelt fenomen, og hvordan design formidles og fortolkes.
  • få trening i kritisk vurdering og faglig fremstilling av designhistoriske tema.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Det vil bli gitt minimum 20 timer undervisning fordelt på forelesninger og seminar. Deler av undervisningen kan bli lagt til museer.

Det er anbefalt at du følger og deltar aktivt i undervisningen.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning. For å kunne få veiledning, må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2200 er en mappeeksamen bestående av skriftlig semesteroppgave og en 2-timers skriftlig avsluttende skoleeksamen med kunnskapsspørsmål.

Det gis én samlet karakter etter samlet vurdering basert på skoleeksamen og semesteroppgaven.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven innen en gitt frist. Utkastet må oppfylle visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller fastsatte minimumskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk